Aktuality

V dňoch od 25. do 31. januára 2018 sa v bratislavskom Kine Lumière uskutoční prehliadka pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Predstaví sedem filmov, ktoré sa vyrovnávajú s dnes stále aktuálnou témou holokaustu, a jej súčasťou sú aj diela, ktoré na Slovensku dosiaľ neboli uvedené. Prehliadku vo štvrtok o 18.00 hod. otvorí poľský film Dotyk anjela (2014) od Mareka Tomasza Pawłowského, ktorý sa premietne za jeho osobnej účasti.  

  Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz bol menovaný do funkcie ministra zahraničných vecí vo vláde premiéra Mateusza Morawieckého.   Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz je absolvent Hlavnej školy plánovania a štatistiky vo Varšave, doktor politických vied (Ústav politických štúdií Poľskej akadémie vied) a docent humanitných vied (Fakulta žurnalistiky a politických vied Varšavskej univerzity). Je tiež absolventom postgraduálneho štúdia na zahraničných univerzitách (o. i. Oxfordskej univerzity).   V 70. a 80. rokoch bol aktivistom demokratickej opozície. Za svoju činnosť bol 13. decembra 1981 zatknutý (do 25. novembra 1982) a v roku 1986 bol opäť vzatý do väzby (prepustený po 7 mesiacoch na základe amnestie). V rokoch 1988 – 1990 bol členom Občianskeho výboru pri nezávislých odborových zväzoch Solidarita.   V roku 1990 začal pracovať na Ministerstve zahraničných vecí – bol zástupcom riaditeľa a následne riaditeľom Konzulárneho a emigračného odboru (1990 – 1992). V rokoch 1998 – 2006 bol zástupcom Šéfa verejnej služby. V rokoch 2006 – 2008  zastával funkciu riaditeľa Odboru stratégie a plánovania zahraničnej politiky Ministerstva zahraničných vecí. V rokoch 2006 – 2012 bol riaditeľom Štátnej školy verejnej správy. Od januára do septembra 2017 viedol Diplomatickú akadémiu Ministerstva zahraničných vecí. Od septembra 2017 pracoval ako zástupca štátneho tajomníka pre právne a zmluvné záležitosti MZV.   Jacek Czaputowicz bol v roku 2007 vyznamenaný Rytierskym krížom Polonia Restituta, vo februári 2017 mu bol udelený Kríž slobody a solidarity za zásluhy ako ocenenie jeho úsilia o nezávislosť a suverenitu Poľska a rešpektovanie ľudských práv v Poľskej ľudovej republike.   Je autorom viac ako 100 vedeckých článkov a monografií vrátane publikácií ako Teórie medzinárodných vzťahov. Kritika a systematizácia, PWN 2007; Medzinárodná bezpečnosť. Súčasné koncepcie, PWN 2012; Suverenita, PISM 2013 či Teórie európskej integrácie, PWN 2018. Je vedeckým pracovníkom Inštitútu europeistiky na Fakulte politických vied a Medzinárodných štúdií Varšavskej univerzity v rozsahu štúdií európskej integrácie.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky.

S veľkým smútkom sme prijali správu o smrti Jozefa Marušiaka, vynikajúceho prekladateľa poľskej, ako aj ruskej a ukrajinskej literatúry, ktorý zomrel v nedeľu 7. januára 2017. Vďaka nemu sa na knižnom trhu objavili slovenské preklady kníh poľských autorov, ako napríklad Bolesława Leśmiana, Jerzyho Broszkiewicza, Zenona Kosidowského, Jana Parandowského, Sławomira Mrożeka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińského, Ryszarda Kapuścińského, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, ako aj Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowského či Józefa Tischnera. Jozefa Marušiak sa stal dvojnásobným laureátom ceny Jána Hollého za umelecký preklad – v roku 2001 získal toto ocenenie za preklad Madame Antoniho Liberu, a v roku 2007 za slovenskú verziu Horizontu Wiesława Myśliwského. Jozef Marušiak získal tiež vyznamenanie Za zásluhy pre poľskú kultúru. V roku 1997 mu prezident Poľskej republiky udelil Rytiersky kríž za zásluhy pre Poľskú republiku. V roku 2011 počas Svetového dňa poézie UNESCO ho minister kultúry a národného dedičstva vyznamenal špeciálnou cenou za prekladateľskú činnosť a popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku. Bol naším častým návštevníkom – s obľubou navštevoval najmä našu knižnicu – ako aj naším dlhoročným spolupracovníkom. Poľsko a Poliaci prišli o priateľa, a poľská literatúra o vynikajúceho odborníka a jej veľkého milovníka.   Česť jeho pamiatke! Vedenie a pracovníci Poľského inštitútu v Bratislave     S láskavým dovolením mesačníka Monitor Polonijny sprístupňujeme dva rozhovory s Jozefom Marušiakom z roku 2004 a 2011.   http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:jozef-maruiak-tumacz-musi-byc-jak-kameleon&catid=88:wywiad-miesica&Itemid=99 http://polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ksikowy-wiat-jozefa-maruiaka&catid=35:polacy-na-sowacji&Itemid=50   Autor úvodnej fotografie: Stano Stehlík     Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jozefa Marušiaka, wybitnego tłumacza literatury polskiej, a także rosyjskiej i ukraińskiej.             Spod jego ręki wyszły słowackie przekłady książek m.in. Bolesława Leśmiana, Jerzego Broszkiewicza, Zenona Kosidowskiego, Jana Parandowskiego, Sławomira Mrożka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, a także prac Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowskiego, Józefa Tischnera. Był wielokrotnym laureatem nagrody Jána Hollého za przekład artystyczny: w 2001 w ten sposób oceniony został za przekład „Madame” Antoniego Libery, a w 2007 r. - za słowacką wersję „Horyzontu” Wiesława Myśliwskiego.             Jozef Marušiak otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 1997 r. Prezydent RP przyznał mu Krzyż Kawalerski za Zasługi RP. W 2011 r. podczas Światowego Dnia Poezji UNESCO minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorował go specjalną nagrodą za działalność translatorską i popularyzację polskiej literatury na Słowacji.             Był częstym gościem Instytutu Polskiego w Bratysławie – szczególnie naszej biblioteki -  i naszym długoletnim współpracownikiem.             Polska i Polacy stracili przyjaciela, a polska literatura – wybitnego znawcę i wielkiego miłośnika.             Cześć Jego Pamięci! Kierownictwo i zespół Instytutu Polskiego w Bratysławie               Dzięki uprzejmości redakcji „Monitora Polonijnego” upowszechniamy rozmowy z Jozefem Marušiakiem, jakie ukazały się na jego łamach w 2004 r. i w 2011 r.   http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:jozef-maruiak-tumacz-musi-byc-jak-kameleon&catid=88:wywiad-miesica&Itemid=99 http://polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ksikowy-wiat-jozefa-maruiaka&catid=35:polacy-na-sowacji&Itemid=50    

    „Teším sa, že po dvadsiatich rokoch sa Poľsko vracia do Bezpečnostnej rady OSN. Našou prioritou bude posilňovanie medzinárodného práva a prevencia, a našou firemnou značkou bude spájanie záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti a rozvoja,“ povedal v utorok minister Witold Waszczykowski pri príležitosti začiatku poľského nestáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN. „Miesto v rade je istým spôsobom vstupenka k účasti na svetovej politike,“ poznamenal šéf rezortu diplomacie. 2. januára 2018 v hlavnom sídle Organizácie spojených národov v New Yorku sa uskutočnil ceremoniál výmeny národných vlajok tých štátov, ktoré sa ako nestáli členovia stali členmi Bezpečnostnej rady OSN. Okrem poľskej vlajky boli tiež vztýčené vlajky Poludňovej Guiney, Kuvajtu, Holandska, Peru a Pobrežia Slonoviny. Tieto štáty nahradili Ukrajinu, Egypt, Japonsko, Uruguaj, Taliansko a Senegal, ktoré na konci roku 2017 ukončili funkčné obdobie členstva. Poľsko bolo zvolené za člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2018 – 2019 v tajom hlasovaní Valného zhromaždenia OSN dňa 2. júna 2017, počas ktorého poľskú kandidatúru podporilo 190 členských štátov OSN. „Bezprecedentne vysoká podpora, akú sme dostali vo voľbách pred niekoľkými mesiacmi, vnímame ako prejav dôvery a uznania zo strany medzinárodného spoločenstva pre Poľsko a jeho doterajšie angažovanie v prospech udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti. Je to pre nás tiež veľký záväzok a vyzvanie, aby sme dobre využili členstvo v Bezpečnostnej rade, a aby sme hľadali účinné riešenia globálnych výziev, pred akými stojíme v oblasti mieru a bezpečnosti,“ povedala v utorok veľvyslankyňa Joanna Wronecka, stála predstaviteľka Poľskej republiky pri OSN v New Yorku. Utorkový ceremoniál sa uskutočnil pod vedením Kazachstanu, ktorý v januári prevzal mesačné predsedníctvo v Bezpečnostnej rade. Prioritnými témami predsedníctva Kazachstanu budú záležitosť neproliferácie zbraní hromadného ničenia a situácia v Afganistane. Agenda bude tiež zahŕňať sýrsku záležitosť a operácie mierových misií OSN v Demokratickej republike Kongo, Líbyi, Sudáne, Mali, Somálsku, Južnom Sudáne a na Cypre. Poľsko prevezme svoje predsedníctvo v Bezpečnostnej rade v máji tohto roka, ako aj v druhej polovici roku 2019. V Bezpečnostnej rade OSN bude Poľsko v roku 2018 zasadať spolu s piatimi stálymi členmi – Ruskom, Čínou, USA, Veľkou Britániou a Francúzskom – a členmi zvolenými počas hlasovania – Etiópiou, Rovníkovou Guineou a Pobrežím Slonoviny – zástupcami Afriky, dvoma štátmi z Latinskej Ameriky: Bolíviou a Peru; dvoma krajinami zastupujúcimi ázijské a arabské krajiny – Kazachstanom a Kuvajtom, a tiež dvoma zástupcami západnej Európy: Holandskom a Švédskom. Bezpečnostná rada OSN je jedným z piatich hlavných orgánov Organizácie spojených národov. Charta OSN ukladá Bezpečnostnej rade zodpovednosť za udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Tlačový odbor, Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky.   ---   – Cieszę się, że po dwudziestu latach Polska wraca do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Naszymi priorytetami będą wzmacnianie prawa międzynarodowego i prewencja, a naszym znakiem firmowym - łączenie kwestii bezpieczeństwa z rozwojem – powiedział we wtorek minister Witold Waszczykowski przy okazji rozpoczęcia polskiego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. – Miejsce w Radzie to pewnego rodzaju bilet do uczestnictwa w światowej polityce – zaznaczył szef resortu dyplomacji. Drugiego stycznia 2018 r. w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wymiany flag narodowych państw, które w charakterze niestałych członków weszły dzisiaj w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oprócz polskiej, na masztach zawisły także flagi Gwinei Równikowej, Kuwejtu, Niderlandów, Peru i Wybrzeża Kości Słoniowej. Państwa te zastąpiły Ukrainę, Egipt, Japonię, Urugwaj, Włochy i Senegal, które z końcem 2017 r. zakończyły swoje kadencje. Polska została wybrana na członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-19 w tajnym głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2 czerwca 2017 r., podczas którego naszą kandydaturę poparło 190 państw członkowskich ONZ. – Bezprecedensowo wysokie poparcie, jakie otrzymaliśmy w wyborach kilka miesięcy wcześniej, traktujemy jako wyraz zaufania i uznania ze strony społeczności międzynarodowej dla Polski i jej dotychczasowego zaangażowania na rzecz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. To także dla nas duże zobowiązanie i wyzwanie, aby dobrze wykorzystać członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa do szukania skutecznych rozwiązań globalnych wyzwań, przed jakimi stoimy w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa – powiedziała we wtorek ambasador Joanna Wronecka, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wtorkowa ceremonia odbyła się pod przewodnictwem Kazachstanu, który w styczniu objął miesięczne przewodnictwo w Radzie. Tematami priorytetowymi przewodnictwa Kazachstanu będą: kwestia nieproliferacji broni masowego rażenia oraz sytuacja w Afganistanie. Na agendzie znajdą się również między innymi kwestia syryjska oraz działania misji pokojowych ONZ w Demokratycznej Republice Konga, Libii, Sudanie, Mali, Somalii, Sudanie Południowym i na Cyprze. Polska obejmie swoje przewodnictwo w Radzie w maju br., a także w drugiej połowie 2019 r. W Radzie Bezpieczeństwa w 2018 r. zasiadać będziemy razem z pięcioma stałymi członkami - Rosją, Chinami, USA, Wielką Brytanią i Francją – oraz członkami wybranymi w drodze głosowania: Etiopią, Gwineą Równikową i Wybrzeżem Kości Słoniowej - reprezentantami Afryki; dwoma państwami z Ameryki Łacińskiej: Boliwią i Peru; dwoma krajami reprezentującymi państwa azjatyckie i arabskie: Kazachstanem i Kuwejtem, a także dwoma przedstawicielami Europy Zachodniej: Niderlandami i Szwecją. Rada Bezpieczeństwa jest jednym z pięciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych nakłada na Radę główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.  Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  The fifth Polish Presidency of the Visegrad (V4) Group begins in a particular moment. Over the last 25 years, the V4 countries developed a close cooperation based on common values and interests. The V4 has become a well-known brand - a symbol of a successful initiative for pursuing joint interests and a central element of cooperation in Central Europe. Europe faces difficult challenges and problems. Migration crisis and related challenges for the future of the Schengen area, instability and conflicts in our Eastern and Southern neighborhood, the questions around the United Kingdom’s EU membership, economic slowdown and macroeconomic disparities undermining EU’s competitiveness or deficiencies in the development of transport, digital and energy infrastructure are regarded as the most important challenges. There is also a risk of a resurging political and economic fragmentation of our continent that could disrupt the European integration project. Together will all Central European Partners, V4 countries must strive for tackling these challenges. The Visegrad Group can effectively represent sensitivities of EU Member States from Central Europe as actively involved in the debate on the shape of the European integration. We have proved many times that the V4 countries are reliable partners when it comes to tackling common challenges.  Priorities of the Polish Presidency include the following: 1. STRONG VOICE OF THE V4 IN THE EUROPEAN UNION: coordination of the European agenda and cooperation on key challenges. 2. CREATING SYNERGIES THROUGH EXTENDED DIALOGUE: developing regional cooperation on the basis of institutional and functional synergies. 3. SECURITY AND STABILITY OF THE REGION: strengthening cooperation in the field of common security. 4. V4 IDENTITY AND VISIBILITY: building unity on the basis of common heritage and values, social aspect of cooperation, as well as effective communication strategies. 5. COHESION AND CONNECTIVITY: strengthening cohesion and developing cooperation of the V4 by improving transport connections. For more information visit: www.msz.gov.pl  

    "Poland’s democracy is strong. With reforms to ensure that our citizens have access to impartial, prompt, efficient and incorruptible justice, it will become stronger," writes Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki for "Washinton Examiner".   Prime Minister Mateusz Morawiecki stressed that the reforms of the judiciary in Poland undertaken by the current government do not contradict Western democratic standards and are aimed at repairing the inefficient institution.   Mateusz Morawiecki asserted that “no democratic nation can long accept having any branch of government independent of checks, balances, and public accountability”. In his view this is the case with today’s Poland. He also claimed that some judges nominated by communist-era courts still remain in place.   "Judges are assigned to cases by their close peers with no public oversight. Favors go to friends. Vengeance is wreaked on rivals. Bribes are demanded in some of the most lucrative-looking cases. Proceedings have sometimes been dragged out interminably in the service of wealthy and influential defendants. Justice has too often not been available to those lacking political connections and large bank accounts," writes Poland's Prime Minister.   The Prime Minister wrote that the measures taken by the government to improve the functioning of the judicial system include: requiring that cases be randomly assigned, setting time limits for the resolution of cases as well as requiring judges to complete, not pass along, the cases they start. "Far from radical, these and similar reforms that Poland is currently weighing are normal practice throughout Western democracies. Far from being dictatorial or compromising judicial independence, as some charge, they will introduce precisely the kinds of checks and balances that all liberal-minded people cherish in their own democracies," the Prime Minister stresses.   "Poland’s democracy is strong. With reforms to ensure that our citizens have access to impartial, prompt, efficient and incorruptible justice, it will become stronger" Mateusz Morawiecki concludes in his article published in washingtonexaminer.com.     Source: Washington Examiner

  Štedrý deň sa nezadržateľne blíži a ak hľadáte zaujímavý tip na dar, ktorým by ste chceli obdarovať svojich blízkych, ponúkame Vám hneď niekoľko knižných, hudobných a herných návrhov spojených s Poľskom.   Najväčšiu radosť z darov majú akiste deti – a pre nich si je z čoho vyberať, pokiaľ ide o knižné dary. Krásne obrázkové knihy manželov Aleksandry a Daniela Mizielińských sa dočkali slovenského prekladu vo vydavateľstve Slovart – v minulom roku kniha Včely (Pszczoły, prekl. Alexander Horák) o zaujímavom svete včiel a medu (https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/knihy-pre-deti-a-mladez/vcely). Tento rok však ako novinka vyšla kniha Pod zemou, pod vodou (Pod ziemią, pod wodą, prekl. Alexander Horák) o tajomstvách podmorského i podzemného sveta. (https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/knihy-pre-deti-a-mladez/pod-zemou-pod-vodou). Vydavateľstvo Bookmedia vydalo ďalšiu zaujímavú knihu pre deti s názvom Pozri! Príroda (O rety! Przyroda) poľského autora Tomasza Samojlika o ročných obdobiach v rôznych častiach našej prírody z perspektívy zvieratiek (https://www.martinus.sk/?uItem=287712).   Knihy sú obľúbeným vianočným darom aj pre starších. Už sme upozornili na akciu vydavateľstva Absynt, ktoré ponúka zľavu 23% na svoje knihy. Predovšetkým odporúčame poľské reportáže, za všetky vydané napríklad reportáž Cisár Ryszarda Kapuścińského v preklade Patrika Orieška o Etiópii pod neobmedzenou vládou cisára Hajle Sillaseho a fungovaní totalitných štátov po celom svete (https://www.absynt.sk/cisar). Milovníkov fantasy asi nemusíme upozorňovať na to, že v tomto roku vyšiel vo vydavateľstve Plus a preklade Karola Chmela 7. diel kultovej série Andrzeja Sapkowského Zaklínač – Pani jazera (www.martinus.sk/?uItem=221741). Rozhodne dobrou kúpou je aj kniha Pianista Władysława Szpilmana v preklade Alexandra Horáka, ktorá vyšla vo vydavateľstve Premedia, podávajúca jeden z najznámejších príbehov prežitia počas druhej svetovej vojny.   Ak Vašich blízkych chcete potešiť hudobnými nosičmi, slovenské hudobné vydavateľstvo Hevhetia je známe vďaka tomu, že vydáva albumy aj popredných poľských džezových hudobníkov a kapiel. Odporúčame predovšetkým tieto albumy: Grzegorz Karnas: Power Kiss Jedinečný mix koncertných nahrávok poľského speváka Grzegorza Karnasa z turné po Číne ponúka originálne kompozície kombinujúce džez, zvláštne rytmizovanie a vokalízu doplnenú osobitou a miestami až sarkastickou komunikáciou s publikom. http://www.hevhetia.com/Hevhetia/portal/ViewItem.xhtml?id=3576 Early Birds: Świt Album Świt tvorí pôsobivá, žánrovo nezaraditeľná hudba líderky a speváčky Martyny Kwolek. Okrem výrazného vokálu charakterizujú jej hudbu jemné a pestré farby vibrafónu, marimby a perkusií. http://www.hevhetia.com/Hevhetia/portal/ViewItem.xhtml?id=3571 Aga Derlak Trio: Healing Poľská džezová klaviristka Aga Derlak prináša deväť vlastných kompozícií, ktoré charakterizuje krehká lyrika, rozsiahle meditatívne plochy a vyvážená zvuková kvalita a inštrumentálna súhra jej klavírneho tria. http://www.hevhetia.com/Hevhetia/portal/ViewItem.xhtml?id=3568 Improvision Quartet: Free-Folk-Jazz Nahrávka poľského ansámblu Improvision Quartet pod názvom Free-Folk-Jazz spracúva osobitým spôsobom viaceré známe i takmer zabudnuté ľudové piesne z rôznych oblastí Poľska. http://www.hevhetia.com/Hevhetia/portal/ViewItem.xhtml?id=3583 Anna Gadt: Renaissance Album je umeleckým projektom poľskej speváčky Anny Gadt, ktorá v neobvyklom akustickom triu s akordeonistom Zbigniewom Chojnackým a bubeníkom Krzysztofom Gradziukom prináša pozoruhodné prepojenie tradície poľskej renesančnej hudby so súčasnou improvizačnou praxou. http://www.hevhetia.com/Hevhetia/portal/ViewItem.xhtml?id=3563 Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling trio & Mr. Krime: Wars & Kaper DeconstructiON Album v podaní tria klaviristu Pawła Kaczmarczyka nie je len hľadaním koreňov poľského džezu hlboko ukotvených vo filmovej hudbe skladateľov Henryka Warsa a Bronislawa Kapera, ale aj priestorom pre spoločný prienik tria s ambientným DJ-ským zvukovým prostredím. http://www.hevhetia.com/Hevhetia/portal/ViewItem.xhtml?id=3529   Ak zvažujete nákup stolovej hry, odporúčame poľskú hru Rad (Kolejka). Hra je určená pre tých, ktorí si november 1989 nevšimli, alebo si nepamätajú, ako to bolo pred ním. V typicky šedo bezútešnej atmosfére hráči posielajú členov svojej rodiny postaviť sa do radu pred rôznymi obchodmi, aby čo najlepšie nakúpili veci z nákupného zoznamu. Police obchodov sú prázdne a iba postupne sa ukáže, čo „dnes prišlo“. Nezáleží však iba na tom, kto príde skôr, niekedy je dôležitejšie kohosi poznať, alebo schopnosť predbehnúť sa (https://www.ihrysko.sk/vsetky-hry/trefl/rad-podpultova-stolova-hra-kolejka).     Prajeme úspešný výber, ale predovšetkým šťastné, veselé, pokojné a radostné vianočné sviatky!

Nauka języka ojczystego w otoczeniu obcojęzycznym i obcokulturowym jest szczególnie trudna i stanowi wyzwanie nie tylko dla dzieci, ale i dla ich rodziców. Wydawnictwo językowe PROLOG Publishing przygotowało nową pozycję edukacyjną, mającą stanowić pomoc dla rodziców najmłodszych maluchów, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły.   Jest nią PAKIET EDUKACYJNY Gwiazdka z nieba, przeznaczony dla dzieci dwujęzycznych w wieku od 1 do 3 lat. Adresatem są dzieci, które swoją przygodę z językiem polskim rozpoczynają w warunkach domowych w otoczeniu obcokulturowym i obcojęzycznym.   PAKIET EDUKACYJNY GWIAZDKA Z NIEBA to: - 5 książek (Książka, Zeszyt ćwiczeń, Kolorowanka, Piosenki Gwiazdki, Wskazówki dla rodziców) - 1 maskotka, 1 plakat - 80 nagrań z polskimi rymowankami i piosenkami dla dzieci na dwóch płytach CD W trakcie zabawy dziecko poznaje biernie około 500 słów, natomiast aż 100 potrafi używać aktywnie. Więcej informacji na temat Pakietu można znaleźć klikając w link www.prezi.com/view/ROc4WGEuFMSSsW5DnmOR/   Zamówić Pakiet można bezpośrednio na stronie wydawnictwa http://www.prologpublishing.com/pakiet-edukacyjny-gwiazdka-z-nieba.html    

  Józef Piłsudski, architekt nezávislosti roku 1918 a jeden z najväčších štátnikov dejín Poľska, sa narodil 5. decembra 1867 v Zułowe vo vilniuskom regióne. Jeho politické zásluhy a koncepcie sú dodnes v Poľsku zdrojom inšpirácie pre politikov a živých sporov medzi publicistami a historikmi. Opätovné získanie nezávislosti Poľska v roku 1918 bolo výsledkom snahy niekoľkých pokolení Poliakov a práce mnohých politických centier. Za otca 2. Poľskej republiky je považovaný práve Józef Piłsudski, tvorca légií a prvý Náčelník štátu. 5. decembra oslavujeme 150. výročie jeho narodenia. Piłsudski pochádzal zo zemianskej rodiny, v ktorej bol vychovávaný k tradíciám nezávislosti. K politickým aktivitám sa dostal ešte počas štúdia v Charkove, z ktorého bol vylúčený za účasť v študentských protestoch v roku 1885. O dva roky neskôr bol Piłsudski zadržaný za účasť v sprisahaní, ktorého cieľom malo byť zvrhnutie Alexandra III. Bol odsúdený na 5 rokov vyhnanstva na Sibíri. Onedlho po návrate z vyhnanstva vstúpil Piłsudski do Poľskej socialistickej strany. Ako jedeného z vodcov strany ho opätovne zadržali ruskí predstavitelia, a dostal sa do väzenia v slávnej Varšavskej citadele. V momente vypuknutia Veľkej vojny vytvoril Poľské légie a postavil sa na ich čelo. Spolu s nimi vstúpil na poľské územie okupované Ruskom. Keď v roku 1917 Rakúsko-Uhorsko žiadalo od príslušníkov légií, aby prisahali vernosť monarchom okupantov Poľska, Piłsudski to spolu s väčšinou legionárov odmietol. Následne bol zadržaný a uväznený v pevnosti v Magdeburgu, kde bol až do novembra 1918. Po porážke Nemecka bol Piłsudski prepustený z väzenia a dostal sa do Varšavy. Regentská rada, vtedajšia najvyššia štátna inštitúcia na území bývalého Poľského kráľovstva okupovaného vojskami tzv. centrálnych štátov mu zverila vrchné velenie nad poľským vojskom a misiu vedenia vyslobodeného poľského štátu. Funkciu dočasného Náčelníka štátu prijal oficiálne 22. novembra 1918. Zastával ju do decembra 1922, keď bol zvolený prvý prezident Poľskej republiky Gabriel Narutowicz. V rokoch 1919 – 1921 sa Piłsudski angažoval pri obrane nezávislosti, ktorú získalo Poľsko, a ako vrchný veliteľ bol architektom víťazstiev poľských oddielov v boji o hranice nezávislej Poľskej republiky (vrátane poľsko-boľševickej vojny). Varšavská bitka z roku 1920 bola jednou z najväčších a najzlomovejších bitiek v histórii – poľské víťazstvo zastavilo pochod boľševickej revolúcie do západnej Európy. V roku 1923 sa Józef Piłsudski prestal aktívne politicky angažovať. Nesúhlasil však so smerom vývoja politickej situácie a v máji 1926 sa postavil na čelo jemu verných oddielov. Následne vstúpil do Varšavy a po trojtýždňovom boji dosiahol zmenu predstaviteľov moci. V ďalších rokoch plnil okrem iného funkciu ministra vojenských záležitostí a premiéra. V zahraničnej politike sa Piłsudski snažil udržať dobré vzťahy so západnou Európou. Smrť Józefa Piłsudského dňa 12. mája 1935 prekvapila celý národ a jeho pohreb sa stal obrovskou národnou manifestáciou, prostredníctvom ktorej Poliaci vzdali česť otcovi nezávislej Poľskej republiky. Telo bolo pochované v krypte na Waweli, na mieste večného odpočinku kráľov, štátnikov a najvýznačnejších Poliakov. Srdce zase – v súlade s testamentom, ktorý zanechal – bolo umiestnené v striebornej urne a prevezené do Vilniusu, kde bolo uložené do hrobu jeho matky na cintoríne na Rosse.   150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Józef Piłsudski, architekt niepodległości 1918 roku i jeden z najwybitniejszych mężów stanu w historii Polski, przyszedł na świat 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Jego zasługi i koncepcje polityczne do dziś stanowią w Polsce źródło inspiracji dla polityków oraz żywych sporów wśród publicystów i historyków. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było efektem wysiłków kilku pokoleń Polaków i pracy wielu środowisk politycznych. Za ojca II Rzeczypospolitej uchodzi Józef Piłsudski, twórca legionów i pierwszy Naczelnik Państwa. 5 grudnia obchodzimy 150-lecie jego urodzin. Piłsudski pochodził z rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano tradycje niepodległościowe. W działalność polityczną zaangażował się jeszcze w czasach studiów w Charkowie, z których został wydalony za udział w protestach studenckich w 1885 roku. Dwa lata później Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra II i zesłany na pięć lat na Syberię. Wkrótce po powrocie ze zsyłki, Piłsudski wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Jako jeden z przywódców partii został ponownie aresztowany przez władze rosyjskie i trafił do więzienia w osławionej Cytadeli Warszawskiej. W chwili wybuchu Wielkiej Wojny utworzył Legiony Polskie i stanął na ich czele. Wraz z nimi wkroczył na tereny zaboru rosyjskiego. Kiedy w roku 1917 władze austro-węgierskie zażądały od legionistów złożenia przysięgi na wierność monarchom zaborców Polski, odmówił wraz z większością legionistów złożenia przysięgi. Piłsudskiego aresztowano i osadzono w twierdzy w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski przybył do Warszawy – Rada Regencyjna, ówczesna najwyższa władza państwowa na terenach d. Królestwa Polskiego okupowanego przez wojska tzw. państw centralnych powierzyła mu naczelne dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję kierowania wyzwolonym państwem polskim. Funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa otrzymał oficjalnie 22 listopada 1918 roku. Sprawował ją do grudnia 1922 roku, kiedy wybrany został pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz. W latach 1919-1921 Piłsudski był zaangażowany w obronę odzyskanej przez Polskę niepodległości – jako wódz naczelny był architektem zwycięstw polskich oddziałów w walkach o granice Niepodległej, w tym w wojnie polsko-bolszewickiej. Bitwa Warszawska 1920 roku była jedną z największych i przełomowych bitew w historii – polskie zwycięstwo zatrzymało marsz bolszewickiej rewolucji na zachód Europy. W roku 1923 wycofał się z czynnego życia politycznego, jednak nie zgadzając się na kierunek rozwoju sytuacji politycznej w maju 1926 roku na czele wiernych sobie oddziałów wkroczył do Warszawy i po trzydniowych walkach doprowadził do zmiany ówczesnych władz. W następnych latach sprawował m.in. funkcje ministra spraw wojskowych i premiera. W polityce zagranicznej Piłsudski dążył do utrzymania dobrych stosunków z zachodnią Europą. Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały naród, a jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją narodową, oddającą hołd ojcu Niepodległej. Ciało zostało pochowane w krypcie na Wawelu, gdzie spoczywają królowie, mężowie stanu i najwybitniejsi Polacy. Serce zaś - zgodnie z pozostawionym przez niego testamentem - umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie.

Poľské vianočné trhy majú rovnako dlhú a bohatú tradíciu. Hlavné námestia miest naplnia vianočné stánky s rozličnými pochúťkami a nápojmi. Predajcovia budú ponúkať okrem jedla aj ručné výrobky, vianočné ozdoby a gule. O sviatočnú atmosféru sa postarajú hudobníci, folkloristi a umelci počas koncertov a umeleckých workshopov. A na správnom vianočnom trhu nebude chýbať ani klasický predstaviteľ týchto sviatkov – svätý Mikuláš. Ak sa chystáte vycestovať do Poľska špeciálne kvôli trhom, niektoré ubytovacie zariadenia ponúkajú zľavu na základe zadania hesla „vianočný trh (jarmark bożonarodzeniowy)“.   V prvom rade odporúčame vianočné trhy v najväčších poľských mestách, ktoré sa tešia veľkému záujmu Poliakov, ale aj turistov z zahraničia, a patria medzi špičku európskych trhov v adventnom a predvianočnom období. Ø  Ako prvý otvára svoje brány Vianočný jarmok vo Vroclave (17. 11. – 22. 12., Hlavné námestie, www.jarmarkbozonarodzeniowy.com). Okrem stánkov na vás čaká aj špeciálny vianočný vroclavský Trpaslík, ktorý sa objavuje iba raz do roka a splní všetky priania. O umelecký program sa postará Vroclavské centrum sociálneho rozvoja. Ø  Jedno z najväčších turistických centier Poľska mesto Krakov ponúka hneď až dva vianočné trhy. Halíčsky adventný jarmok (23. 11. – 23. 12., Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego) ako atrakciu ponúkne aj ľadovú plochu pre korčuliarov. No najväčší záujem určite pritiahne vianočný trh okolo Sukienníc (24. 11. – 26. 12., Hlavné námestie), ktorý budú sprevádzať početné podujatia, akými sú návšteva sv. Mikuláša, koncerty, kolednícky sprievod či delenie sa s oplátkom s krakovským primátorom. Ø  Hlavné mesto Poľska Varšava otvorí brány trhov v sobotu 25. 11. a potrvajú až do 7. 1. 2018 (Barbakan – Międzymurze, www.barbakanrzemioslemzdobiony.pl). Organizátori si pripravili pre návštevníkov Domček Mikuláša, vianočné stromčeky a niekoľko prekvapení. Ø  Toruň, hlavné mesto poľských perníkov, tiež privíta turistov na Toruňskom vianočnom trhu (1. – 23. 12., Rynek Staromiejski, www.torun.pl/pl/torunski-jarmark-bozonarodzeniowy). Všetci návštevníci budú mať príležitosť ochutnať túto špecialitu a okrem sv. Mikuláša sa tešiť aj na Soba Rudolfa. Ø  Poznaň (2. – 22. 12., Stary Rynek, www.targowiska.com.pl/2017/09/14/betlejem-poznanskie-2017) určite všetkých návštevníkov priláka na vianočné trhy najmä vďaka Vianočnému betlehemu, Zvončeku prianí či Ježiškovej pošte. Počas druhého víkendu trhov (9. – 10. 12.) sa predvedú tí najlepší umeleckí ľadoví rezbári v rámci Stihl POZnań Ice Festival. Ø  Hoci od slovenských hraníc sa Gdansk nachádza celkom ďaleko, určite odporúčame navštíviť trhy v tomto prímorskom meste (2. – 23. 12., Targ Węglowy a Wielka Zbrojownia, www.bozonarodzeniowy.gda.pl), kde okrem iného nájdete aj vyhliadkové koleso a trojrozmerné iluminácie na stene Múzea jantáru.   Okrem toho by sme chceli pozornosť obrátiť aj na menšie mestá v blízkosti hraníc so Slovenskom, kam si tiež môžete povyraziť a ochutnať atmosféru vianočných trhov, ktoré zväčša majú obmedzené trvanie. Ø  Celý mesiac bude sprístupnený Vianočný jarmok v Katoviciach (24. 11. – 23. 12., www.jarmarkslaski.pl). Okrem typických sliezskych špecialít ponúkne pochutiny a výrobky z ďalších regiónov Poľska, ale aj ďalších krajín. A nebudú chýbať ani umelecké ľadové sochy. Ø  Začiatkom decembra môžete zažiť Mestečko svätého Mikuláša v Krosne na Hlavnom námestí (6. – 12. 12., http://www.rckp.krosno.pl/wydarzenie-880-miasteczko_swietego_mikolaja .html). Okrem koncertu a zábavy si tí najmenší návštevníci môžu vyskúšať, aké je to byť pomocníkom sv. Mikuláša. Dospelí sa zase môžu zapojiť do Perníkovej fabriky (9. – 10. 12.) a naučiť sa piecť a ozdobovať perníky. Ø  Týždeň pred Vianocami bude v Gorliciach na Hlavnom námestí otvorený III. Gorlický vianočný jarmok (16. – 17. 12., www.gorlice.pl/pl/225/2745/iii-gorlicki-jarmark-bozonarodzeniowy.html). Jeho špecialitou je živý betlehem. Ø  Čenstochová otvorí Vianočnú aleju v termíne 16. – 21. 12. (III Aleja Najświętszej Maryi Panny a Nám. Wł. Biegańskiego www.czot.pl/n19,XI-Targi-Bozonarodzeniowe-Gwiazdkowa-Aleja-2017). V rámci nej môžete zavítať napríklad aj na Jarmok regionálnych produktov, kde okrem ich zakúpenia môžete jednotlivé potraviny a nápoje degustovať. Ø  Ak v nedeľu 17. 12. zavítate do Przemyśla, natrafíte na Ľudový vianočný jarmok. Počas trhu bude aj vyhodnotenie súťaže Domáce betlehemy a kolednícke vybavenie (www.ck.przemysl.pl/ck/ludowy-jarmark-bozonarodzeniowy.html). Ø  Deň neskôr v pondelok 18. 12. pozývame aj na VI. Vianočný jarmok do Skanzenu v Sanoku. Okrem stánkov sa môžete tešiť aj na koncert kolied a ďalší kultúrny program (www.kulturalnysanok.pl/ organizator/muzeum-budownictwa-ludowego/) Ø  Ani nie 40 kilometrov od hraníc so Slovenskom môžete v termíne 20. – 22. 12.  tiež navštíviť Vianočný trh na Hlavnom námestí v meste Żywiec (www.jarmarki-kiermasze.pl/katalog/item/55_bozonarodzeniowe/1663_ii-jarmark-bozonarodzeniowy-zywiec).   Pozývame na poľské vianočné trhy!    

FaLang translation system by Faboba