Poľsko spolu s Českom, Slovenskom, Maďarskom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom, Slovinskom, Cyprom a Maltou vstúpilo 1. mája 2004 do Európskej únie. Išlo o najväčšie rozšírenie Európskej únie v histórii.

 

Prvý krok spočíval v podpísaní Európskej dohody dňa 16. decembra 1991, ktorou sa založilo pridruženie medzi Poľskom a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi. Vláda Poľskej republiky už 8. apríla 1994 v Aténach symbolicky podala formálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii. O štyri roky sa začali oficiálne rokovanie o vstupe s EÚ. V referende o vstupe do Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo 7. – 8. júna 2003, hlasovalo za vstup do EÚ 77,45 % Poliakov.

 

Poľsko je najľudnatejšou a najväčšou krajinou, pokiaľ ide o rozlohu, ktorá vstúpila do EÚ po roku 2004. V celej Európskej únii je poľské hospodárstvo vôbec 8. najväčšou silou, pričom patrí k tým, čo sa najrýchlejšie rozvíjajú.

 

Poľsko je aktívnym a dôležitým členom Európskej únie. Zúčastňuje sa na najdôležitejších diskusiách na fóre Európskej únie, ktoré sa týkajú budúcnosti EÚ či migračnej, klimatickej a hospodárskej politiky. Členstvo Poľska posilňuje jeho pozíciu na medzinárodnej scéne, čo prináša aj mnoho hospodárskych, politických a spoločenských výhod.

 

Vo svete, ktorý sa rýchlo mení, a v situácii, keď Európsku úniu opúšťa Veľká Británia, sa Poľsko snaží podnietiť širokú diskusiu o reforme EÚ. „Silná únia je únia, ktorá sa teší podpore členských štátov a národov. Fungujúca únia je únia s demokratickým mandátom na využitie zdrojov, ktoré vytvorili občania členských štátov s cieľom realizovať demokraticky určené ciele,“ povedal minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz vo svojom príhovore v Sejme PR dňa 21. marca 2018.

 

Tlačový odbor

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky

 

---

 

Czternaście lat członkostwa Polski w UE

 

Polska, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Było to największe rozszerzenie UE w historii.

 

Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Symbolicznym momentem było złożenie 8 kwietnia 1994 roku w Atenach przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej formalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Cztery lata później rozpoczęły się właściwe negocjacje akcesyjne z UE.  W referendum akcesyjnym, które odbyło się 7-8 czerwca 2003 roku, 77,45 procent Polaków opowiedziało się za członkostwem w UE.

 

Polska jest najludniejszym i największym powierzchniowo krajem, który przystąpił do UE po 2004 roku. W całej Unii polska gospodarka jest 8. największą gospodarką, będąc jednocześnie jedną z najszybciej rozwijających się.

 

Polska jest aktywnym i ważnym członkiem Unii Europejskiej, uczestnicząc w najważniejszych debatach toczących się na forum Unii Europejskiej nt. przyszłości UE, polityki migracyjnej, klimatycznej i gospodarczej. Członkostwo Polski umacnia pozycję Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej przynosząc wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych.

 

W szybko zmieniającym się świecie, w sytuacji związanej m.in. z opuszczaniem UE przez Wielką Brytanię, Polska zabiega o podjęcie szerokiej debaty na temat reformy Unii Europejskiej. – Unia silna to Unia ciesząca się poparciem wchodzących w jej skład państw i narodów. Unia sprawna to taka, która ma mandat demokratyczny do wykorzystania zasobów wytwarzanych przez obywateli państw członkowskich w celu realizacji demokratycznie określonych celów – mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w swoim exposé wygłoszonym przed Sejmem RP 21 marca 2018 roku.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

FaLang translation system by Faboba