„Teším sa, že po dvadsiatich rokoch sa Poľsko vracia do Bezpečnostnej rady OSN. Našou prioritou bude posilňovanie medzinárodného práva a prevencia, a našou firemnou značkou bude spájanie záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti a rozvoja,“ povedal v utorok minister Witold Waszczykowski pri príležitosti začiatku poľského nestáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN.

„Miesto v rade je istým spôsobom vstupenka k účasti na svetovej politike,“ poznamenal šéf rezortu diplomacie.

2. januára 2018 v hlavnom sídle Organizácie spojených národov v New Yorku sa uskutočnil ceremoniál výmeny národných vlajok tých štátov, ktoré sa ako nestáli členovia stali členmi Bezpečnostnej rady OSN. Okrem poľskej vlajky boli tiež vztýčené vlajky Poludňovej Guiney, Kuvajtu, Holandska, Peru a Pobrežia Slonoviny. Tieto štáty nahradili Ukrajinu, Egypt, Japonsko, Uruguaj, Taliansko a Senegal, ktoré na konci roku 2017 ukončili funkčné obdobie členstva. Poľsko bolo zvolené za člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2018 – 2019 v tajom hlasovaní Valného zhromaždenia OSN dňa 2. júna 2017, počas ktorého poľskú kandidatúru podporilo 190 členských štátov OSN.

„Bezprecedentne vysoká podpora, akú sme dostali vo voľbách pred niekoľkými mesiacmi, vnímame ako prejav dôvery a uznania zo strany medzinárodného spoločenstva pre Poľsko a jeho doterajšie angažovanie v prospech udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti. Je to pre nás tiež veľký záväzok a vyzvanie, aby sme dobre využili členstvo v Bezpečnostnej rade, a aby sme hľadali účinné riešenia globálnych výziev, pred akými stojíme v oblasti mieru a bezpečnosti,“ povedala v utorok veľvyslankyňa Joanna Wronecka, stála predstaviteľka Poľskej republiky pri OSN v New Yorku.

Utorkový ceremoniál sa uskutočnil pod vedením Kazachstanu, ktorý v januári prevzal mesačné predsedníctvo v Bezpečnostnej rade. Prioritnými témami predsedníctva Kazachstanu budú záležitosť neproliferácie zbraní hromadného ničenia a situácia v Afganistane. Agenda bude tiež zahŕňať sýrsku záležitosť a operácie mierových misií OSN v Demokratickej republike Kongo, Líbyi, Sudáne, Mali, Somálsku, Južnom Sudáne a na Cypre. Poľsko prevezme svoje predsedníctvo v Bezpečnostnej rade v máji tohto roka, ako aj v druhej polovici roku 2019.

V Bezpečnostnej rade OSN bude Poľsko v roku 2018 zasadať spolu s piatimi stálymi členmi – Ruskom, Čínou, USA, Veľkou Britániou a Francúzskom – a členmi zvolenými počas hlasovania – Etiópiou, Rovníkovou Guineou a Pobrežím Slonoviny – zástupcami Afriky, dvoma štátmi z Latinskej Ameriky: Bolíviou a Peru; dvoma krajinami zastupujúcimi ázijské a arabské krajiny – Kazachstanom a Kuvajtom, a tiež dvoma zástupcami západnej Európy: Holandskom a Švédskom.

Bezpečnostná rada OSN je jedným z piatich hlavných orgánov Organizácie spojených národov. Charta OSN ukladá Bezpečnostnej rade zodpovednosť za udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Tlačový odbor, Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky.

 

---

 

– Cieszę się, że po dwudziestu latach Polska wraca do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Naszymi priorytetami będą wzmacnianie prawa międzynarodowego i prewencja, a naszym znakiem firmowym - łączenie kwestii bezpieczeństwa z rozwojem – powiedział we wtorek minister Witold Waszczykowski przy okazji rozpoczęcia polskiego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

– Miejsce w Radzie to pewnego rodzaju bilet do uczestnictwa w światowej polityce – zaznaczył szef resortu dyplomacji.

Drugiego stycznia 2018 r. w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wymiany flag narodowych państw, które w charakterze niestałych członków weszły dzisiaj w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oprócz polskiej, na masztach zawisły także flagi Gwinei Równikowej, Kuwejtu, Niderlandów, Peru i Wybrzeża Kości Słoniowej. Państwa te zastąpiły Ukrainę, Egipt, Japonię, Urugwaj, Włochy i Senegal, które z końcem 2017 r. zakończyły swoje kadencje. Polska została wybrana na członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-19 w tajnym głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2 czerwca 2017 r., podczas którego naszą kandydaturę poparło 190 państw członkowskich ONZ.

– Bezprecedensowo wysokie poparcie, jakie otrzymaliśmy w wyborach kilka miesięcy wcześniej, traktujemy jako wyraz zaufania i uznania ze strony społeczności międzynarodowej dla Polski i jej dotychczasowego zaangażowania na rzecz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. To także dla nas duże zobowiązanie i wyzwanie, aby dobrze wykorzystać członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa do szukania skutecznych rozwiązań globalnych wyzwań, przed jakimi stoimy w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa – powiedziała we wtorek ambasador Joanna Wronecka, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Wtorkowa ceremonia odbyła się pod przewodnictwem Kazachstanu, który w styczniu objął miesięczne przewodnictwo w Radzie. Tematami priorytetowymi przewodnictwa Kazachstanu będą: kwestia nieproliferacji broni masowego rażenia oraz sytuacja w Afganistanie. Na agendzie znajdą się również między innymi kwestia syryjska oraz działania misji pokojowych ONZ w Demokratycznej Republice Konga, Libii, Sudanie, Mali, Somalii, Sudanie Południowym i na Cyprze. Polska obejmie swoje przewodnictwo w Radzie w maju br., a także w drugiej połowie 2019 r.

W Radzie Bezpieczeństwa w 2018 r. zasiadać będziemy razem z pięcioma stałymi członkami - Rosją, Chinami, USA, Wielką Brytanią i Francją – oraz członkami wybranymi w drodze głosowania: Etiopią, Gwineą Równikową i Wybrzeżem Kości Słoniowej - reprezentantami Afryki; dwoma państwami z Ameryki Łacińskiej: Boliwią i Peru; dwoma krajami reprezentującymi państwa azjatyckie i arabskie: Kazachstanem i Kuwejtem, a także dwoma przedstawicielami Europy Zachodniej: Niderlandami i Szwecją.

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z pięciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych nakłada na Radę główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

FaLang translation system by Faboba