Aktuality

Aj tento rok môžu slovenskí vedci získať štipendium a dotáciu na vedecký výskum v oblasti práva, politických vied, súčasnej histórie na poľských vysokých školách po dobu celého akademického roka 2018/2019.   Cieľom štipendia Krzysztofa Skubiszewského, prvého ministra zahraničných vecí po znovuzískaní nezávislosti (1989 – 1993), je podnietiť šírenie demokracie, ľudských práv, pravidiel právneho štátu a rešpektovania práva v medzinárodných vzťahoch. Podrobné informácie o štipendiu a dotácii sú prístupné na: www.skubi.net/konkurs. Žiadosti môžu kandidáti posielať do 13. apríla 2018.

  Rozpustenie Armie Krajowej v roku 1945 automaticky pre mnoho vojakov neznamenalo koniec boja za správnu vec. Práve naopak, obsadenie územia Poľskej republiky Červenou armádou, čo malo za následok o. i. rozpustenie Poľského podzemného štátu, bolo začiatkom novej bitky za slobodnú krajinu a dobré meno, a postupne aj za historickú pravdu.   „Vojna sa neskončila [...]. Nikdy nebudeme súhlasiť, aby sme žili v inom ako v absolútne suverénnom, nezávislom a spravodlivom Poľskom štáte [...]. Toto je môj posledný rozkaz. Ďalšiu prácu a činnosť vykonávajte v duchu znovuzískania plnej nezávislosti štátu,“ písal posledný veliteľ Armie Krajowej gen. Leopold Okulicki pseudonym „Niedźwiadek“ v rozlúčkovom rozkaze pre dôstojníkov a vojakov AK v januári 1945. Prvé štruktúry, ktoré vznikli vzhľadom na okupáciu poľského územia Červenou armádou, boli vytvorené ešte v roku 1943. Rok 1945 priniesol veľmi intenzívny ozbrojený odpor voči násilím presadenej moci – na mnohých územiach nabral dokonca rozmer protikomunistického povstania. Civilné a vojenské organizácie, ktoré spojili sily – vrátane tej najslávnejšej Sloboda a nezávislosť – sa mali podujať na nevyhnutnú sebaobranu a udržiavať morálku v národe. Cieľom podzemia bolo zabezpečiť realizáciu jaltských dohôd týkajúcich sa Poľska vrátane záležitosti uskutočnenia demokratických slobodných volieb.   Odhaduje sa, že počas ďalších rokov pôsobenia ozbrojeného podzemia v ňom fungovalo takmer 200 tisíc osôb. Iba časť z nich bojovala v partizánskych oddieloch – ostatní zabezpečovali vybavenie, rozviedku, úkryt a spojenie. Vojaci zomierali nielen v boji – mnohí boli zavraždení vo väzniciach na základe rozsudkov stalinovských orgánov moci. Pri vydávaní rozsudkov sa nerešpektovalo právo na spravodlivý, nestranný proces a obhajobu. Zatknutí vojaci boli odsúdení pre krivé obvinenia, ako napr. kolaborácia s nemeckým okupantom. Štátni predstavitelia bojovali s protikomunistickým podzemím nielen pomocou vojska a milície, ale tiež pomocou propagandy.   Vojaci boli už unavení predlžujúcou sa vojnou, chýbali im velitelia, ktorí boli zastrelení alebo vyvezení na východ, ďalej boli vystavení ukrutným trestom – preto väčšinou vyšli z úkrytu vo februári 1947. Menší počet ostal bojovať aj ďalej – až do začiatku päťdesiatych rokov. Posledný Neoblomný vojak Józef Franczak „Laluś“ bol zastrelený v razii na jeseň 1963. Mnoho z bývalých vojakov sa dostalo z väzenia alebo sovietskych lágrov až v 60. rokoch, iní sa ukrývali pod falošnými priezviskami až do konca Poľskej ľudovej republiky. Predstavitelia Poľskej ľudovej republiky sa snažili úplne vymazať protikomunistický odboj z kolektívnej pamäti.   Spomienka však prežila a ožila v 90. rokoch. Práve vtedy vznikol poľský pojem Żołnierze Wyklęci, do slovenčiny prekladaný ako Neoblomní vojaci. V tomto období sa tiež historici začali venovať serióznemu výskumu. Od roku 2011 v deň výročia smrti siedmich členov posledného Hlavného velenia zoskupenia Sloboda a nezávislosť, ktorí boli zavraždení v mokotowskom väzení, sa v Poľsku oslavuje Národný pamätný deň Neoblomných vojakov. História neoblomných vojakov je dnes príbehom o boji za právo na samourčenie, symbolom hrdinstva a túžby po slobode.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”   Rozwiązanie Armii Krajowej w 1945 roku dla wielu żołnierzy nie oznaczało końca walk o słuszną sprawę. Przeciwnie, zajęcie przez Armię Czerwoną terenów Rzeczypospolitej, skutkujące m.in. rozwiązaniem Polskiego Państwa Podziemnego, było początkiem nowej batalii o wolny kraj i dobre imię, a z czasem też o prawdę historyczną.   „Wojna się nie skończyła […]. Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym Państwie Polskim […]. Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa” – pisał ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” w pożegnalnym rozkazie dla oficerów i żołnierzy AK w styczniu 1945 roku. Pierwsze struktury, tworzone na wypadek okupacji polskich terenów przez Armię Czerwoną, powstały jeszcze w 1943 roku. Rok 1945 przyniósł tak intensywny zbrojny opór przeciw narzuconej przemocą władzy, że na wielu terenach przybrał on skalę antykomunistycznego powstania. Łączące wysiłki cywilne i wojskowe organizacje, w tym najsłynniejsza „Wolność i Niezawisłość”, miały podejmować niezbędną samoobronę i podtrzymywać morale w narodzie. Celem Podziemia było zapewnienie realizacji ustaleń jałtańskich dotyczących Polski, w tym tych w sprawie przeprowadzenia demokratycznych, wolnych wyborów.   Szacuje się, że w ciągu kolejnych lat aktywności zbrojnego podziemia działało w nim blisko 200 tysięcy osób. Tylko część z nich walczyła w oddziałach partyzanckich – pozostali zapewniali im wyposażenie, wywiad, schronienie i łączność. Żołnierze ginęli nie tylko w boju – wielu zamordowano w więzieniach, na mocy wyroków stalinowskich władz. Wyroki wydawano bez poszanowania prawa do sprawiedliwego, bezstronnego procesu i możliwości obrony. Zatrzymywani żołnierze skazywani byli pod fałszywymi zarzutami: kolaboracji z niemieckim okupantem. Władza walczyła z antykomunistycznym podziemiem nie tylko za pomocą wojska i milicji, ale również – propagandy.   Zmęczeni przedłużającą się wojną, pozbawieni dowództwa oficerów, których rozstrzelano albo wywieziono na Wschód, narażeni na okrutne kary żołnierze w większości wyszli z ukrycia w lutym 1947 roku. Mniej liczni walczyli dalej – aż do początku lat pięćdziesiątych. Ostatni „Niezłomny” Józef Franczak „Laluś” został zastrzelony w obławie jesienią 1963 roku. Wielu z byłych żołnierzy wyszło z więzień lub sowieckich łagrów dopiero w latach sześćdziesiątych, inni ukrywali się pod fałszywi nazwiskami aż do końca Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Władze PRL dążyły do całkowitego wyparcia antykomunistycznego podziemia ze zbiorowej pamięci.   Wspomnienie jednak przetrwało i odżyło w latach 90. To wtedy narodziło się pojęcie „Żołnierzy Wyklętych”, a historycy rozpoczęli poważne badania. Od 2011 roku w rocznicę śmierci siedmiu członków ostatniego Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, straconych w mokotowskim więzieniu, celebrujemy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Historia Wyklętych jest dziś opowieścią o walce o prawo do samostanowienia, symbolem męstwa i pragnienia wolności.   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

9. – 11. 3. www.polskazobaczwiecej.pl   V druhý marcový víkend odporúčame výlet v Poľsku. V ten víkend sa totiž uskutoční akcia Poľsko – aby ste videli viac! Víkend za polovičnú cenu – presne 661 partnerov pripravilo jedinečné cenové ponuky, vďaka ktorým sa pricestovať do Poľska skutočne oplatí. V ponuke nájdete hotely, múzeá a galérie, rezervačné portály, prepravcu PLL LOT, mnoho múzeí a iných turistických atrakcií. Minulý rok akciu využilo až 110 tisíc turistov. Najviac partnerov podujatia nájdete v malopoľskom (100), dolnosliezskom (72) a pomorskom (70) vojvodstve, u ktorých môžete využiť 50-percentnú zľavu na poskytované služby. Vybrané miesta a partnerov podujatia nájdete pomocou mapy alebo vyhľadávača na internetovej stránke www.polskazobaczwiecej.pl, kde sa dozviete viac o aktuálnej ponuke zahŕňajúcej aj poľsko-slovenské pohraničie.

    Neexistujú ťažké jazyky – tvrdia vedci. Ich tézu potvrdzuje okolo 10 tisíc cudzincov, ktorí od roku 2004 pristúpili k skúške poľštiny ako cudzieho jazyka. Pri príležitosti Dňa materinského jazyka vám predstavujeme niekoľko zaujímavých faktov o učení sa poľského jazyka.   Aby človek mohol zvládnuť poľštinu, je potrebné jej venovať okolo 1100 hodín. Pre porovnanie – anglofónni študenti potrebujú na zvládnutie pre nich najjednoduchších jazykov (napr. dánčiny, taliančiny či španielčiny) okolo 600 hodín, a na zvládnutie najťažších jazykov (napr. kórejčiny či mandarínčiny) až 2200 hodín. Všetko však záleží od uhla pohľadu.   Prirodzene najľahšie ide učenie sa poľštiny osobám, ktoré poznajú iné slovanské jazyky. O niečo väčšou výzvou môže byť poľský jazyk pre osoby, ktoré hovoria románskymi, škandinávskymi či germánskymi jazykmi. Ale ako tvrdia špecialisti, už po 3-4 rokoch intenzívnej práce aj oni môžu hovoriť krásnou poľštinou. Výskum filológov z Univerzity v Białystoku dokázal, že stačí poznať len 1200 najčastejšie používaných poľských slov, a človek môže začať poľštinu bez obmedzenia používať. Najrozsiahlejšie slovníky poľského jazyka zahŕňajú dokonca až 130 tisíc výrazov, z čoho okolo 20 tisíc používajú Poliaci každý deň.   Najviac problémov môžu adeptom poľského jazyka spôsobovať pády. Zatiaľ čo v iných jazykových systémoch niet po nich ani stopy, v poľštine fungujú veľmi dobre, a trápia nielen ľudí zo zahraničia, ale aj rodených hovoriacich. Je dobré si však všimnúť, že ľahšie je naučiť sa sedem poľských pádov ako okolo dvadsiatku pádov v maďarčine či fínčine. Poľština sa stala svetoznáma vďaka počtu spoluhlások – predovšetkým tých šušťavých a syčiacich. Je dobré mať na pamäti, že jazykolamy ako W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie či W czasie suszy szosa sucha sú veľkou výzvou, ale aj príležitosťou zabaviť sa a zasmiať pre samotných Poliakov.   Netreba sa nechať zastrašiť. V poľštine totiž okrem nich nájdete aj zapožičané slová z iných jazykov a internacionalizmy. Vďaka nim každý omnoho jednoduchšie pochopí frázy, ktoré sa tak často objavujú v médiách, ako napr. „strategia ekonomiczna“, „bank centralny“, „kultura europejska“ či „konferencja ministra“.   Na svete používa poľštinu až 45 miliónov ľudí, vďaka čomu sa poľský jazyk radí na 26. priečku najčastejšie používaných jazykov. Pozornosť by ste mu mali venovať už len na základe faktu, že prvé zapísané slová v poľštine sú vyjadrením starostlivosti a lásky. Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj – poľská veta nájdená v latinskom texte z roku 1270 znamená: Daj, ja pomeliem a ty si oddýchni. Ktorý iný svetový jazyk sa tým môže pochváliť?   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   Język polski, język prosty
Nie ma trudnych języków – tak twierdzą naukowcy. Ich tezę potwierdza przeszło dziesięć tysięcy obcokrajowców, którzy od 2004 roku przystąpili do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Z okazji Dnia Języka Ojczystego przedstawiamy kilka ciekawych faktów o nauce języka Sienkiewicza, Miłosza i Szymborskiej.   Aby opanować język polski, z perspektywy ucznia anglojęzycznego, należy poświęcić około 1100 godzin. Dla porównania najłatwiejsze dla anglofonów języki świata, jak duński, włoski lub hiszpański, można poznać już po 600 godzinach lekcji, a najtrudniejsze – jak koreański czy mandaryński – dopiero po 2200. Wszystko zależy jednak od perspektywy.   Naturalnie najłatwiej nauka polskiego przychodzi osobom, które znają inne języki słowiańskie. Nieco większym wyzwaniem może okazać się on dla osób mówiących na co dzień językami romańskimi, skandynawskimi czy germańskimi. Jak jednak twierdzą specjaliści, już po 3-4 latach intensywnej pracy także oni mogą władać piękną polszczyzną. Badania filologów z Uniwersytetu w Białymstoku pokazały, że wystarczy znajomość tylko 1200 najczęściej używanych słów w języku polskim, by móc zacząć się nim wygodnie posługiwać. Najobszerniejsze słowniki języka polskiego obejmują jednak nawet 130 tysięcy wyrazów, z czego około 20 tysięcy jest w codziennym użyciu.   Najwięcej problemów adeptom polszczyzny mogą sprawiać przypadki. Podczas gdy zniknęły one w wielu innych systemach językowych, w polszczyźnie mają się świetnie i łamią głowę i języki nie tylko obcokrajowcom, ale i rodzimym użytkownikom. Warto jednak zauważyć, że naszych siedem przypadków to prawie nic, jeśli porównamy je z przeszło dwudziestoma w węgierskim lub fińskim. Tym, z czego język polski słynie, jest duża liczba spółgłosek, zwłaszcza szumiących i syczących. Warto jednak pamiętać, że takie zbitki, jak „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” albo „W czasie suszy szosa sucha” są dużą próbą, ale i powodem do śmiechu dla samych Polaków.   Nie należy dać się  odstraszyć tym bardziej, że tuż obok nich w polszczyźnie łatwo znaleźć zapożyczenia z innych języków oraz internacjonalizmy. Dzięki nim często występujące w mediach frazy jak np. „strategia ekonomiczna”, „bank centralny”, „kultura europejska” czy „konferencja ministra” są łatwe do zrozumienia.   Na świecie nawet 45 milionów ludzi posługuje się językiem polskim, co czyni go 26. najczęściej używanym językiem. Nawet jeśli nie jest on prosty, z pewnością wart jest uwagi. Ile bowiem języków może poszczycić się tym, że pierwsze zapisane w nich zdania były wyrazem troski i miłości? „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”, polskie zdanie znalezione w łacińskim tekście z 1270 roku, znaczy po prostu: „Daj, ja pomielę (pokręcę żarnem), a Ty odpocznij”.   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

  Akadémia umení Władysława Strzemińského v Lodži v spolupráci s KAUS Urbino pozýva študentov, umelcov a milovníkov umenia, aby sa zapojili do dvojtýždňových Letných medzinárodných kurzov grafiky a umeleckého textilu PATA. Minulý rok sa kurzov zúčastnilo až 60 umelcov z celého sveta.   V období od 17. do 31. júla 2018 budú môcť účastníci kurzov získavať nové skúsenosti - v ponuke programu sú totiž kurzy zamerané na umeleckú grafiku a tlačiarenské techniky, experimentálny umelecký textil, tlač na textil, komiks, preprodukciu filmov a hier či workshopy z kaligrafie a typografie.   Augustový termín vyzerá rovnako zaujímavo. V kurzoch od 6. do 18. augusta 2018 budú v ponuke kurzy zamerané na doplnky vo svete módy, techniku sieťotlače či workshopy grafického dizajnu. Novinkou v programe sú kurzy venované kostýmom a scénografii.   Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Letné kurzy do 30. júna 2018. Podrobný program a pravidlá prihlasovania nájdete na www.patanetwork.org. Všetko ďalšie informácie sa môžete dozvedieť na e-mailovej adrese Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakdeeb96f7fea11b2d3c446a10a01a3db4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydeeb96f7fea11b2d3c446a10a01a3db4 = 'pata' + '@'; addydeeb96f7fea11b2d3c446a10a01a3db4 = addydeeb96f7fea11b2d3c446a10a01a3db4 + 'patanetwork' + '.' + 'org'; var addy_textdeeb96f7fea11b2d3c446a10a01a3db4 = 'pata' + '@' + 'patanetwork' + '.' + 'org';document.getElementById('cloakdeeb96f7fea11b2d3c446a10a01a3db4').innerHTML += ''+addy_textdeeb96f7fea11b2d3c446a10a01a3db4+''; .

  Inštitút medzikultúrneho dialógu Jána Pavla II. v Krakove ako jeden z partnerov pripravil projekt Svätomariánska púť – Svetlo z východu v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko. Ide o projekt, ktorého cieľom je vytvoriť a propagovať pútnickú cestu po poľských a slovenských sakrálnych objektoch – miestach mariánskeho kultu. Projekt je inšpirovaný stredovekou pútnickou cestou Camingo de Santiago, ktorá vedie do katedrály sv. Jakuba Apoštola v Santiagu de Compostela. Inštitút medzikultúrneho dialógu Jána Pavla II. v Krakove zrealizoval virtuálne panorámy, ktoré predstavujú vybrané miesta mariánskeho kultu na území Podkarpatského, Malopoľského vojvodstva a Prešovského kraju.

  Od začiatku februára je možné sa zaregistrovať na 1. Medzinárodnú súťaž F. Chopina na historických nástrojoch. Súťaže sa môže zúčastniť každý profesionálny klavirista, ktorý v deň začiatku súťaže dovŕši 18 rokov, no neprekročí vek 35 rokov. Prihlášku do súťaže je potrebné poslať najneskôr do 1. mája 2018. Mená 30 klaviristov kvalifikovaných do súťaže spoznáme 30. júna 2018.   1. Medzinárodná súťaž F. Chopina na historických nástrojoch sa uskutoční v dňoch 2. – 14. septembra 2018 vo Varšave. Súťaž pozostáva z dvoch kôl a finále, do ktorého sa prebojuje 6 účastníkov. Na víťaza čaká cena vo výške 15 000 €. Vďaka online vysielaniu súťažné kolá bude možné sledovať na internete prostredníctvom internetovej stránky súťaže, mobilnej aplikácie na iOS a Android a prostredníctvom YouTube kanálu Národného inštitútu Fryderyka Chopina (youtube.com/chopin2015) --- 1 lutego 2018 roku ruszyła rejestracja uczestników na I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na instrumentach historycznych. W Konkursie może wziąć udział każdy pianista na poziomie profesjonalnym, który w dniu rozpoczęcia Konkursu będzie miał ukończone 18 lat, lecz nie przekroczy wieku 35 lat. Zgłoszenie do Konkursu należy nadesłać najpóźniej do 1 maja 2018 roku. Nazwiska 30 pianistów zakwalifikowanych do Konkursu poznamy do 30 czerwca 2018.   I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych odbędzie się w dniach 2-14 września 2018 w Warszawie. Konkurs składa się z dwóch etapów i finału, do którego zostanie dopuszczonych 6 uczestników. Na zwycięzcę czeka nagroda  w wysokości 15 000 €. Dzięki transmisji online wszystkie przesłuchania Konkursowe będzie można śledzić w Internecie, za pośrednictwem strony Konkursu, aplikacji mobilnej na iOS i Android oraz poprzez kanał Youtube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (youtube.com/chopin2015).

  Polish Talent Support to nowy projekt skierowany do młodych artystów polskich mieszkających na stałe poza granicami Polski, którzy działają na polu mody, fotografii oraz aktorstwa.

Akcję stworzyły i realizują Krakowskie Szkoły Artystyczne, placówka edukacyjna z 20-letnią historią i wieloma międzynarodowymi sukcesami (jako Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Szkoła Kreatywnej Fotografii, Szkoła Aktorska SPOT, Szkoła Wnętrz i Przestrzeni), organizator od 7 lat Cracow Fashion Week.

Polish Talent Support ma na celu promocję i wsparcie polskich talentów mody, fotografii i aktorstwa, zarówno osób już uznanych, jak i tych dopiero zdobywających międzynarodowy rozgłos. Krakowskie Szkoły Artystyczne chcą promować młodych artystów mieszkających i działających poza terenem Polski. W ten sposób można przyciągnąć z powrotem do kraju część wielomilionowej Polonii, a zarazem pokazać, jak wielu kreatywnych artystów ma Polska na całym świecie.

  Nový portál GermanDeathCamps.info je kompendiom poznatkov súvisiacich s nemeckými nacistickými koncentračnými a vyhladzovacími tábormi z čias druhej svetovej vojny. Stránka je dostupná v troch jazykových verziách – v anglickom, nemeckom a poľskom jazyku.   „Vzhľadom na šírenie historických neprávd má Poľské rádio povinnosť ochraňovať pravdu. Je to náš samozrejmý záväzok ako verejného vysielateľa, ale rovnako sme to dlžní obetiam – najmä tým, ktorí počas nemeckej okupácie obetovali svoje životy a životy najbližších za záchranu Židov. Chceme, aby na celom svete už nikto nemal pochybnosti o tom, kto je zodpovedný za vznik koncentračných táborov na území Poľska okupovanom Nemeckom,“ povedal riaditeľ Poľského rádia Jacek Sobala.   Na stránke sa nachádzajú archívne nahrávky Poľského rádia, ako aj materiály, ktoré získali historici z Poľska, Nemecka a Izraela, s ktorými spolupracujú autori portálu. Na ich základe boli pripravené filmové nahrávky so spomienkami svedkov histórie – väzňov nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov.   Na portáli nájdete aj interaktívnu mapu Európy okupovanej hitlerovským Nemeckom s označením najväčších vyhladzovacích táborov, ich veliteľov, obdobím fungovania a počtom obetí.   Nájdete tam aj príklady súčasných nepravdivých tvrdení o histórii táborov vrátane tlačových, televíznych a internetových publikácií. Na stránke je možné nájsť výpovede expertov, o. i. prof. Marka Chodakiewicza, prof. Martina Shulze Wessela, posledného „lovca nacistov“ Efraima Zuroffa a prof. Jerzyho Eislera.   ---   GermanDeathCamps.info – serwis edukacyjny Polskiego Radia Nowy serwis GermanDeathCamps.info to kompendium wiedzy związanej z niemieckimi, nazistowskimi obozami koncentracyjnymi i zagłady z czasów II wojny światowej. Strona dostępna jest w trzech wersjach językowych – angielskim, niemieckim i polskim.   - W obliczu prób fałszowania historii, Polskie Radio ma obowiązek bronienia prawdy. To jest nasza oczywista powinność jako nadawcy publicznego, ale też jesteśmy to winni ofiarom – szczególnie tym, którzy w czasie niemieckiej okupacji poświęcili życie swoje i najbliższych, by ratować Żydów. Chcemy, by na całym świecie nikt nie miał już wątpliwości kto odpowiada za powstanie obozów koncentracyjnych na terenie okupowanej przez Niemców Polski – powiedział prezes Polskiego Radia Jacek Sobala.   Do stworzenia strony wykorzystano archiwalne nagrania Polskiego Radia, a także materiały zgromadzone przez historyków z Polski, Niemiec i Izraela, z którymi współpracują twórcy serwisu. Na ich podstawie przygotowano notacje filmowe ze wspomnieniami świadków historii – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady.   W serwisie znaleźć można m. in. interaktywną mapę Europy okupowanej przez hitlerowskie Niemcy, z zaznaczonymi największymi obozami zagłady, nazwiskami ich komendantów, okresem funkcjonowania i liczbą ofiar.   Prezentowane są również przykłady współczesnych zakłamywań historii obozów, w tym publikacji prasowych, telewizyjnych i internetowych. Na stronie można znaleźć wypowiedzi ekspertów, m. in. prof. Marka Chodakiewicza, prof. Martina Schulze Wessel, ostatniego „łowcy nazistów” Efraima Zuroffa oraz prof. Jerzego Eislera.

Poľský inštitút v Bratislave hľadá na pozíciu programového referenta v programovom oddelení nového pracovníka. Ak vieš perfektne po slovensky, poľština ti nerobí problém a vieš, ako zvládnuť sociálne siete, hľadáme práve teba! Čaká ťa zaujímavá rôznorodá práca a milý kolektív ochotný vždy pomôcť.   Typ úväzku:                     polovičný úväzok Dátum nástupu:               Pre procesné pracovné zmeny od 15. apríla 2018 Špecifikácia pracovnej náplne programového referenta: - jazyková príprava a spracovanie podkladov v slovenskom jazyku pre mesačný program aktivít a podujatí Poľského inštitútu - obsluha internetovej stránky (joomla, wordpress) a profilov Poľského inštitútu na sociálnych sieťach (facebook, twitter, instagram) – v rozsahu prípravy a realizácie online mediálnych kampaní, spravovania obsahu a plánovania podujatí – znalosť/skúsenosť s administráciou sociálnych profilov výhodou - príprava tlačových správ v slovenskom jazyku, vedenie listovej a e-mailovej korešpondencie a komunikácie v slovenskom, poľskom a čiastočne anglickom jazyku s médiami a partnermi Poľského inštitútu - tlmočenie podujatí organizovaných Poľským inštitútom (vernisáže, diskusné a filmové stretnutia a pod.) - jazyková podpora (preklad, korektúra) v slovenskom jazyku pre programové oddelenie Poľského inštitútu

FaLang translation system by Faboba