Aktuality

Kancelária premiéra Rady ministrov pripravila video s vyhlásením premiéra Poľskej republiky Mateusza Morawieckého v anglickom jazyku.

  Projekt In Between? iniciovala v roku 2016 Európska sieť pamäť a solidarita (medzinárodná skr. ENRS), ktorá vznikla v roku 2005 z iniciatívy ministrov kultúry Nemecka, Poľska, Slovenska a Maďarska. K štátom tvoriacim ENRS sa pripojilo aj Rumunsko. Úlohou ENRS je skúmať, dokumentovať a šíriť poznatky o histórii Európy 20. storočia.   Projekt je určený pre mladých ľudí, ktorí sa venujú dokumentovaniu dejín podávaných ďalej ústnym spôsobom v prihraničných regiónoch. V roku 2017 projekt In Between? získal finančnú podporu Medzinárodného vyšehradského fondu.   Účastníci posledného ročníka navštívili Mostar (Bosna a Hercegovina), Vojvodinu (Srbsko), región jazera Prespa (nachádzajúce sa na území Macedónska, Albánska a Grécka), albánsko-čiernohorské pohraničie, Berlín, Katalánsko, rumunsko-maďarské pohraničie a poľsko-litovské pohraničie. Na obidvoch ročníkoch za zúčastnilo 46 osôb z vyše desiatky krajín – ako z krajín EÚ, tak aj štátov, ktoré sú ašpirantmi na členstvo v skupine štátov Západného Balkánu (takmer jedna štvrtina účastníkov).   Po kliknutí na každé miesto si môžete pozrieť krátke video zachytávajúce ktorí sa zapojili do projektu In Between? 2017.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na wybór projektanta polskiego eksponatu do nowej Kwatery Głównej NATO w Brukseli.   W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające dyplom ukończenia artystycznej szkoły wyższej lub wydziału architektury szkoły wyższej, a także studenci artystycznych szkół wyższych i wydziałów architektury wyższych uczelni, którzy zaliczyli co najmniej trzy lata studiów. Konkurs adresowany jest do obywateli polskich zamieszkałych w Polsce i za granicą.   Polski eksponat nawiązujący do tradycji Solidarności będzie umieszczony na trawniku przed wejściem do Kwatery Głównej NATO.  Prace konkursowe powinny zawierać wizualizację projektu eksponatu oraz szacunkową wycenę wykonania eksponatu.   Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach. Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu będą proszeni o dostarczenie do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie makiet eksponatów w skali 1:10.   Nagrodą główną w konkursie jest podpisanie przez Zwycięzcę konkursu umowy o wartości 30 000 zł brutto na projekt wykonawczy Eksponatu (wraz z wizualizacją) oraz szczegółowy kosztorys wykonania Eksponatu zgodnie z informacją zawartą w regulaminie konkursu.   Nagrody dla laureatów i wyróżnionych wynoszą odpowiednio: I miejsce: 30 000 zł brutto II miejsce: 6 000 zł III miejsce: 4 000 zł pięć wyróżnień po 2 000 zł każde   Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. do godz. 16:00 na adres:   Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na wybór wykonawcy projektu eksponatu do Kwatery Głównej NATO   Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak09bab3c9f2be2ad74c2b2efa97a9422d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy09bab3c9f2be2ad74c2b2efa97a9422d = 'ddpk.sekretariat' + '@'; addy09bab3c9f2be2ad74c2b2efa97a9422d = addy09bab3c9f2be2ad74c2b2efa97a9422d + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_text09bab3c9f2be2ad74c2b2efa97a9422d = 'ddpk.sekretariat' + '@' + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak09bab3c9f2be2ad74c2b2efa97a9422d').innerHTML += ''+addy_text09bab3c9f2be2ad74c2b2efa97a9422d+''; Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!     Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy (pdf) Regulamin konkursu (pdf)   Zobacz także: Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na polski eksponat do Kwatery Głównej NATO  

  Nemecký nacistický koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau sa stal najznámejším symbolom holokaustu a miestom ľudskej genocídy na svete. V roku 2015 na 60. výročie oslobodenia tábora ustanovilo Valné zhromaždenie OSN 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.   Auschwitz bol najväčší z nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov. Bezprostredným dôvodom jeho vzniku bol zvyšujúci sa počet Poliakov, ktorých masovo väznil okupant, a preplnenosť väzení v Poľsku okupovanom Nemeckom. Prvý transport poľských politických väzňov dorazil do Auschwitz 14. júna 1940.   O dva roky neskôr sa toto miesto stalo jedným z hlavných stredísk realizácie „Endlösung der Judenfrage“ (definitívneho riešenia židovskej otázky) – nacistického plánu vyvraždenia Židov, ktorí žili na územiach okupovaných Treťou ríšou.   Nemeckí zločinci iba v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili 1 – 1,5 milióna ľudí vrátane okolo milióna Židov, spomedzi ktorých boli mnohí občanmi Poľskej republiky.   Nemecký teroristický aparát sa dopúšťal vyhladzovania nielen na území Auschwitz, ale aj v stovkách koncentračných táborov v Nemecku, v spojeneckých štátoch Osi, a na územiach, ktoré okupovalo; v getách a počas popráv na uliciach mnohých európskych obcí a miest. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo 6 miliónov Židov.   Genocídu pripomínajú tisícky hrobov, pamätníkov a iných spomienkových miest. Počas vojny spomedzi ďalších táborov získal práve Auschwitz-Birkenau tú najhoršiu povesť. Napriek tomu, že väčšina obetí vyhladenia nemá ani vlastné hroby, ich pamiatka trvá vďaka tomu, že si ju odovzdávajú ďalej ľudia, inštitúcie a podujatia, akým je aj Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.   Počas druhej svetovej vojny sa Exilová vláda Poľskej republiky a tisícky Poliakov v rámci ľudskej solidarity zapojili do pomoci Židom, napriek tomu, že v okupovanom Poľsku za to hrozil trest smrti. Rada pomoci Židom „Żegota“, ktorá pôsobila pri Delegácii vlády pre Poľsko, bola jedinou štátnou organizáciou v okupovanej Európe, ktorá bola založená výhrade s cieľom záchrany Židov. Poliaci tvoria tiež najväčšiu skupinu ľudí, ktorí získali vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi udeľované Inštitútom pamiatky mučeníkov a hrdinov holokaustu Jad vašem.   Jednou zo Spravodlivých medzi národmi je Irena Sendlerowa, ktorá v rokoch 1939 – 1942 ako pracovníčka Oddelenia sociálnej starostlivosti hl. m. Varšavy spolu so svojimi spolupracovníkmi zachránila takmer 2,5 tisíca židovských detí z varšavského geta. Na pamiatku 10. výročia jej smrti Sejm Poľskej republiky vyhlásil rok 2018 za Rok Ireny Sendlerowej.   ---   Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu   Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau to najbardziej rozpoznawalny symbol Holokaustu i najsłynniejsze miejsce ludobójstwa na świecie. W 2005 roku, w 60. rocznicę wyzwolenia obozu, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.   Auschwitz był największym z niemieckich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Bezpośrednim powodem jego utworzenia była powiększająca się liczba masowo aresztowanych przez okupanta Polaków i przepełnienie więzień w okupowanej przez Niemców Polsce. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych trafił do Auschwitz 14 czerwca 1940 r.   Dwa lata później miejsce to stało się jednym z głównych ośrodków realizacji „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) – nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez Rzeszę Niemiecką tereny.   Niemieccy zbrodniarze tylko w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau zamordowali między 1 - 1,5 miliona ludzi, w tym około miliona Żydów, spośród których wielu było obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.   Niemiecki aparat terroru dokonywał Zagłady nie tylko na terenie Auschwitz, ale również w setkach obozów koncentracyjnych w Niemczech, państwach sojuszniczych Osi i na terenach przez nie okupowanych, w gettach i w trakcie egzekucji dokonywanych na ulicach wielu europejskich wsi i miast. Szacuje się, że w czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów Żydów.   O ludobójstwie przypominają tysiące grobów, pomników i innych miejsc pamięci. W czasie wojny nawet na tle tych ostatnich Auschwitz-Birkenau okrył się szczególnie złą sławą. Mimo, że większość ofiar Zagłady nie ma nawet własnych grobów, pamięć o nich trwa przekazywana przez ludzi, instytucje i wydarzenia takie jak Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.   W czasie II wojny światowej, Rząd RP na uchodźstwie i tysiące Polaków w odruchu ludzkiej solidarności zaangażowało się w pomoc Żydom, pomimo tego, że w okupowanej Polsce groziła za to kara śmierci. Rada Pomocy Żydom „Żegota”, działająca przy Delegaturze Rządu RP w kraju, była jedyną w okupowanej Europie państwową organizacją, która została powołana specjalnie w celu ratowania Żydów. Polacy stanowią też największą grupę odznaczonych tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem.   Jedną ze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jest Irena Sendlerowa, która w latach 1939-1942, jako pracownica Wydziału Opieki Społecznej m.st. Warszawy, wraz ze swymi współpracownikami, uratowała prawie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Na pamiątkę 10. rocznicy Jej śmierci, Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.  

V dňoch od 25. do 31. januára 2018 sa v bratislavskom Kine Lumière uskutoční prehliadka pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Predstaví sedem filmov, ktoré sa vyrovnávajú s dnes stále aktuálnou témou holokaustu, a jej súčasťou sú aj diela, ktoré na Slovensku dosiaľ neboli uvedené. Prehliadku vo štvrtok o 18.00 hod. otvorí poľský film Dotyk anjela (2014) od Mareka Tomasza Pawłowského, ktorý sa premietne za jeho osobnej účasti.  

  Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz bol menovaný do funkcie ministra zahraničných vecí vo vláde premiéra Mateusza Morawieckého.   Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz je absolvent Hlavnej školy plánovania a štatistiky vo Varšave, doktor politických vied (Ústav politických štúdií Poľskej akadémie vied) a docent humanitných vied (Fakulta žurnalistiky a politických vied Varšavskej univerzity). Je tiež absolventom postgraduálneho štúdia na zahraničných univerzitách (o. i. Oxfordskej univerzity).   V 70. a 80. rokoch bol aktivistom demokratickej opozície. Za svoju činnosť bol 13. decembra 1981 zatknutý (do 25. novembra 1982) a v roku 1986 bol opäť vzatý do väzby (prepustený po 7 mesiacoch na základe amnestie). V rokoch 1988 – 1990 bol členom Občianskeho výboru pri nezávislých odborových zväzoch Solidarita.   V roku 1990 začal pracovať na Ministerstve zahraničných vecí – bol zástupcom riaditeľa a následne riaditeľom Konzulárneho a emigračného odboru (1990 – 1992). V rokoch 1998 – 2006 bol zástupcom Šéfa verejnej služby. V rokoch 2006 – 2008  zastával funkciu riaditeľa Odboru stratégie a plánovania zahraničnej politiky Ministerstva zahraničných vecí. V rokoch 2006 – 2012 bol riaditeľom Štátnej školy verejnej správy. Od januára do septembra 2017 viedol Diplomatickú akadémiu Ministerstva zahraničných vecí. Od septembra 2017 pracoval ako zástupca štátneho tajomníka pre právne a zmluvné záležitosti MZV.   Jacek Czaputowicz bol v roku 2007 vyznamenaný Rytierskym krížom Polonia Restituta, vo februári 2017 mu bol udelený Kríž slobody a solidarity za zásluhy ako ocenenie jeho úsilia o nezávislosť a suverenitu Poľska a rešpektovanie ľudských práv v Poľskej ľudovej republike.   Je autorom viac ako 100 vedeckých článkov a monografií vrátane publikácií ako Teórie medzinárodných vzťahov. Kritika a systematizácia, PWN 2007; Medzinárodná bezpečnosť. Súčasné koncepcie, PWN 2012; Suverenita, PISM 2013 či Teórie európskej integrácie, PWN 2018. Je vedeckým pracovníkom Inštitútu europeistiky na Fakulte politických vied a Medzinárodných štúdií Varšavskej univerzity v rozsahu štúdií európskej integrácie.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky.

S veľkým smútkom sme prijali správu o smrti Jozefa Marušiaka, vynikajúceho prekladateľa poľskej, ako aj ruskej a ukrajinskej literatúry, ktorý zomrel v nedeľu 7. januára 2017. Vďaka nemu sa na knižnom trhu objavili slovenské preklady kníh poľských autorov, ako napríklad Bolesława Leśmiana, Jerzyho Broszkiewicza, Zenona Kosidowského, Jana Parandowského, Sławomira Mrożeka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińského, Ryszarda Kapuścińského, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, ako aj Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowského či Józefa Tischnera. Jozefa Marušiak sa stal dvojnásobným laureátom ceny Jána Hollého za umelecký preklad – v roku 2001 získal toto ocenenie za preklad Madame Antoniho Liberu, a v roku 2007 za slovenskú verziu Horizontu Wiesława Myśliwského. Jozef Marušiak získal tiež vyznamenanie Za zásluhy pre poľskú kultúru. V roku 1997 mu prezident Poľskej republiky udelil Rytiersky kríž za zásluhy pre Poľskú republiku. V roku 2011 počas Svetového dňa poézie UNESCO ho minister kultúry a národného dedičstva vyznamenal špeciálnou cenou za prekladateľskú činnosť a popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku. Bol naším častým návštevníkom – s obľubou navštevoval najmä našu knižnicu – ako aj naším dlhoročným spolupracovníkom. Poľsko a Poliaci prišli o priateľa, a poľská literatúra o vynikajúceho odborníka a jej veľkého milovníka.   Česť jeho pamiatke! Vedenie a pracovníci Poľského inštitútu v Bratislave     S láskavým dovolením mesačníka Monitor Polonijny sprístupňujeme dva rozhovory s Jozefom Marušiakom z roku 2004 a 2011.   http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:jozef-maruiak-tumacz-musi-byc-jak-kameleon&catid=88:wywiad-miesica&Itemid=99 http://polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ksikowy-wiat-jozefa-maruiaka&catid=35:polacy-na-sowacji&Itemid=50   Autor úvodnej fotografie: Stano Stehlík     Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jozefa Marušiaka, wybitnego tłumacza literatury polskiej, a także rosyjskiej i ukraińskiej.             Spod jego ręki wyszły słowackie przekłady książek m.in. Bolesława Leśmiana, Jerzego Broszkiewicza, Zenona Kosidowskiego, Jana Parandowskiego, Sławomira Mrożka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, a także prac Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowskiego, Józefa Tischnera. Był wielokrotnym laureatem nagrody Jána Hollého za przekład artystyczny: w 2001 w ten sposób oceniony został za przekład „Madame” Antoniego Libery, a w 2007 r. - za słowacką wersję „Horyzontu” Wiesława Myśliwskiego.             Jozef Marušiak otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 1997 r. Prezydent RP przyznał mu Krzyż Kawalerski za Zasługi RP. W 2011 r. podczas Światowego Dnia Poezji UNESCO minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorował go specjalną nagrodą za działalność translatorską i popularyzację polskiej literatury na Słowacji.             Był częstym gościem Instytutu Polskiego w Bratysławie – szczególnie naszej biblioteki -  i naszym długoletnim współpracownikiem.             Polska i Polacy stracili przyjaciela, a polska literatura – wybitnego znawcę i wielkiego miłośnika.             Cześć Jego Pamięci! Kierownictwo i zespół Instytutu Polskiego w Bratysławie               Dzięki uprzejmości redakcji „Monitora Polonijnego” upowszechniamy rozmowy z Jozefem Marušiakiem, jakie ukazały się na jego łamach w 2004 r. i w 2011 r.   http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:jozef-maruiak-tumacz-musi-byc-jak-kameleon&catid=88:wywiad-miesica&Itemid=99 http://polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ksikowy-wiat-jozefa-maruiaka&catid=35:polacy-na-sowacji&Itemid=50    

    „Teším sa, že po dvadsiatich rokoch sa Poľsko vracia do Bezpečnostnej rady OSN. Našou prioritou bude posilňovanie medzinárodného práva a prevencia, a našou firemnou značkou bude spájanie záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti a rozvoja,“ povedal v utorok minister Witold Waszczykowski pri príležitosti začiatku poľského nestáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN. „Miesto v rade je istým spôsobom vstupenka k účasti na svetovej politike,“ poznamenal šéf rezortu diplomacie. 2. januára 2018 v hlavnom sídle Organizácie spojených národov v New Yorku sa uskutočnil ceremoniál výmeny národných vlajok tých štátov, ktoré sa ako nestáli členovia stali členmi Bezpečnostnej rady OSN. Okrem poľskej vlajky boli tiež vztýčené vlajky Poludňovej Guiney, Kuvajtu, Holandska, Peru a Pobrežia Slonoviny. Tieto štáty nahradili Ukrajinu, Egypt, Japonsko, Uruguaj, Taliansko a Senegal, ktoré na konci roku 2017 ukončili funkčné obdobie členstva. Poľsko bolo zvolené za člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2018 – 2019 v tajom hlasovaní Valného zhromaždenia OSN dňa 2. júna 2017, počas ktorého poľskú kandidatúru podporilo 190 členských štátov OSN. „Bezprecedentne vysoká podpora, akú sme dostali vo voľbách pred niekoľkými mesiacmi, vnímame ako prejav dôvery a uznania zo strany medzinárodného spoločenstva pre Poľsko a jeho doterajšie angažovanie v prospech udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti. Je to pre nás tiež veľký záväzok a vyzvanie, aby sme dobre využili členstvo v Bezpečnostnej rade, a aby sme hľadali účinné riešenia globálnych výziev, pred akými stojíme v oblasti mieru a bezpečnosti,“ povedala v utorok veľvyslankyňa Joanna Wronecka, stála predstaviteľka Poľskej republiky pri OSN v New Yorku. Utorkový ceremoniál sa uskutočnil pod vedením Kazachstanu, ktorý v januári prevzal mesačné predsedníctvo v Bezpečnostnej rade. Prioritnými témami predsedníctva Kazachstanu budú záležitosť neproliferácie zbraní hromadného ničenia a situácia v Afganistane. Agenda bude tiež zahŕňať sýrsku záležitosť a operácie mierových misií OSN v Demokratickej republike Kongo, Líbyi, Sudáne, Mali, Somálsku, Južnom Sudáne a na Cypre. Poľsko prevezme svoje predsedníctvo v Bezpečnostnej rade v máji tohto roka, ako aj v druhej polovici roku 2019. V Bezpečnostnej rade OSN bude Poľsko v roku 2018 zasadať spolu s piatimi stálymi členmi – Ruskom, Čínou, USA, Veľkou Britániou a Francúzskom – a členmi zvolenými počas hlasovania – Etiópiou, Rovníkovou Guineou a Pobrežím Slonoviny – zástupcami Afriky, dvoma štátmi z Latinskej Ameriky: Bolíviou a Peru; dvoma krajinami zastupujúcimi ázijské a arabské krajiny – Kazachstanom a Kuvajtom, a tiež dvoma zástupcami západnej Európy: Holandskom a Švédskom. Bezpečnostná rada OSN je jedným z piatich hlavných orgánov Organizácie spojených národov. Charta OSN ukladá Bezpečnostnej rade zodpovednosť za udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Tlačový odbor, Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky.   ---   – Cieszę się, że po dwudziestu latach Polska wraca do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Naszymi priorytetami będą wzmacnianie prawa międzynarodowego i prewencja, a naszym znakiem firmowym - łączenie kwestii bezpieczeństwa z rozwojem – powiedział we wtorek minister Witold Waszczykowski przy okazji rozpoczęcia polskiego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. – Miejsce w Radzie to pewnego rodzaju bilet do uczestnictwa w światowej polityce – zaznaczył szef resortu dyplomacji. Drugiego stycznia 2018 r. w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wymiany flag narodowych państw, które w charakterze niestałych członków weszły dzisiaj w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oprócz polskiej, na masztach zawisły także flagi Gwinei Równikowej, Kuwejtu, Niderlandów, Peru i Wybrzeża Kości Słoniowej. Państwa te zastąpiły Ukrainę, Egipt, Japonię, Urugwaj, Włochy i Senegal, które z końcem 2017 r. zakończyły swoje kadencje. Polska została wybrana na członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-19 w tajnym głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2 czerwca 2017 r., podczas którego naszą kandydaturę poparło 190 państw członkowskich ONZ. – Bezprecedensowo wysokie poparcie, jakie otrzymaliśmy w wyborach kilka miesięcy wcześniej, traktujemy jako wyraz zaufania i uznania ze strony społeczności międzynarodowej dla Polski i jej dotychczasowego zaangażowania na rzecz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. To także dla nas duże zobowiązanie i wyzwanie, aby dobrze wykorzystać członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa do szukania skutecznych rozwiązań globalnych wyzwań, przed jakimi stoimy w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa – powiedziała we wtorek ambasador Joanna Wronecka, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wtorkowa ceremonia odbyła się pod przewodnictwem Kazachstanu, który w styczniu objął miesięczne przewodnictwo w Radzie. Tematami priorytetowymi przewodnictwa Kazachstanu będą: kwestia nieproliferacji broni masowego rażenia oraz sytuacja w Afganistanie. Na agendzie znajdą się również między innymi kwestia syryjska oraz działania misji pokojowych ONZ w Demokratycznej Republice Konga, Libii, Sudanie, Mali, Somalii, Sudanie Południowym i na Cyprze. Polska obejmie swoje przewodnictwo w Radzie w maju br., a także w drugiej połowie 2019 r. W Radzie Bezpieczeństwa w 2018 r. zasiadać będziemy razem z pięcioma stałymi członkami - Rosją, Chinami, USA, Wielką Brytanią i Francją – oraz członkami wybranymi w drodze głosowania: Etiopią, Gwineą Równikową i Wybrzeżem Kości Słoniowej - reprezentantami Afryki; dwoma państwami z Ameryki Łacińskiej: Boliwią i Peru; dwoma krajami reprezentującymi państwa azjatyckie i arabskie: Kazachstanem i Kuwejtem, a także dwoma przedstawicielami Europy Zachodniej: Niderlandami i Szwecją. Rada Bezpieczeństwa jest jednym z pięciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych nakłada na Radę główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.  Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  The fifth Polish Presidency of the Visegrad (V4) Group begins in a particular moment. Over the last 25 years, the V4 countries developed a close cooperation based on common values and interests. The V4 has become a well-known brand - a symbol of a successful initiative for pursuing joint interests and a central element of cooperation in Central Europe. Europe faces difficult challenges and problems. Migration crisis and related challenges for the future of the Schengen area, instability and conflicts in our Eastern and Southern neighborhood, the questions around the United Kingdom’s EU membership, economic slowdown and macroeconomic disparities undermining EU’s competitiveness or deficiencies in the development of transport, digital and energy infrastructure are regarded as the most important challenges. There is also a risk of a resurging political and economic fragmentation of our continent that could disrupt the European integration project. Together will all Central European Partners, V4 countries must strive for tackling these challenges. The Visegrad Group can effectively represent sensitivities of EU Member States from Central Europe as actively involved in the debate on the shape of the European integration. We have proved many times that the V4 countries are reliable partners when it comes to tackling common challenges.  Priorities of the Polish Presidency include the following: 1. STRONG VOICE OF THE V4 IN THE EUROPEAN UNION: coordination of the European agenda and cooperation on key challenges. 2. CREATING SYNERGIES THROUGH EXTENDED DIALOGUE: developing regional cooperation on the basis of institutional and functional synergies. 3. SECURITY AND STABILITY OF THE REGION: strengthening cooperation in the field of common security. 4. V4 IDENTITY AND VISIBILITY: building unity on the basis of common heritage and values, social aspect of cooperation, as well as effective communication strategies. 5. COHESION AND CONNECTIVITY: strengthening cohesion and developing cooperation of the V4 by improving transport connections. For more information visit: www.msz.gov.pl  

    "Poland’s democracy is strong. With reforms to ensure that our citizens have access to impartial, prompt, efficient and incorruptible justice, it will become stronger," writes Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki for "Washinton Examiner".   Prime Minister Mateusz Morawiecki stressed that the reforms of the judiciary in Poland undertaken by the current government do not contradict Western democratic standards and are aimed at repairing the inefficient institution.   Mateusz Morawiecki asserted that “no democratic nation can long accept having any branch of government independent of checks, balances, and public accountability”. In his view this is the case with today’s Poland. He also claimed that some judges nominated by communist-era courts still remain in place.   "Judges are assigned to cases by their close peers with no public oversight. Favors go to friends. Vengeance is wreaked on rivals. Bribes are demanded in some of the most lucrative-looking cases. Proceedings have sometimes been dragged out interminably in the service of wealthy and influential defendants. Justice has too often not been available to those lacking political connections and large bank accounts," writes Poland's Prime Minister.   The Prime Minister wrote that the measures taken by the government to improve the functioning of the judicial system include: requiring that cases be randomly assigned, setting time limits for the resolution of cases as well as requiring judges to complete, not pass along, the cases they start. "Far from radical, these and similar reforms that Poland is currently weighing are normal practice throughout Western democracies. Far from being dictatorial or compromising judicial independence, as some charge, they will introduce precisely the kinds of checks and balances that all liberal-minded people cherish in their own democracies," the Prime Minister stresses.   "Poland’s democracy is strong. With reforms to ensure that our citizens have access to impartial, prompt, efficient and incorruptible justice, it will become stronger" Mateusz Morawiecki concludes in his article published in washingtonexaminer.com.     Source: Washington Examiner

FaLang translation system by Faboba