Tento deň, ktorý oslavujeme 2. mája, ustanovil Sejm Poľskej republiky v roku 2002. Za touto iniciatívou stálo uznanie „stáročnej snahy, práce a príspevku poľských diaspór a Poliakov žijúcich v zahraničí k znovuzískaniu nezávislosti Poľska, ako aj uznanie vernosti a spätosti s poľskosťou a pomoci vlasti v tých najťažších momentoch.“

 

Poľská vláda uznáva nezastupiteľnú úlohu poľských diaspór, a preto spoluprácu s týmto komunitami možno nájsť aj na zozname jej priorít. Minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz v marcovom vyhlásení v tomto roku zdôraznil v Sejme PR, že „poľské diaspóry sú neobyčajne významným prvkom národnej jednoty. Spomíname si na ne najmä v roku, v ktorom pripadá sté výročie znovuzískania nezávislosti.“

 

Veríme, že toto jubileum má veľký význam pre všetkých poľských rodákov – bez ohľadu na miesto, kde žijú, a najmä dnes sa v mysliach spájame s Poliakmi v zahraničí a ďakujeme im za všetku snahu, ktorú vyvinuli v prospech dobra krajiny.

 

Podľa údajov Ministerstva zahraničných vecí Poľska dnes žije v zahraničí okolo 18 – 20 miliónov Poliakov a osôb poľského pôvodu. Veľkú skupinu tvoria osoby, ktoré ostali na východných územiach po presune štátnych hraníc. Iní – súčasní emigranti – tvoria súčasnú poľskú diaspóru v západných krajinách. Najväčšou diaspórou je však tá americká. V roku 2012 iba v USA sa nachádzalo viac ako 9,6 milióna osôb, ktoré deklarovalo poľský pôvod.

 

Tlačový odbor

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky

 

---

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granicą, obchodzony 2 maja, został ustanowiony przez Sejm RP w 2002 roku. Za inicjatywą tą stało uznanie „wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.”

 

Polski rząd, uznając szczególną rolę Polonii, umieszcza współpracę ze środowiskami polonijnymi na liście swoich priorytetów. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w exposé wygłoszonym w marcu tego roku w Sejmie RP podkreślił, że „Polonia to niezwykle ważny element narodowej wspólnoty. Pamiętamy o niej zwłaszcza w roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania niepodległości”.

 

Wierząc, że jubileusz ten jest ważny dla wszystkich rodaków – niezależnie od miejsca, w którym żyją – szczególnie dziś łączymy się myślą z Polakami za granicą, dziękując im za przeszłe i teraźniejsze starania na rzecz dobra kraju.

 

Według danych MSZ, poza granicami Polski żyje dziś ok. 18-20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Dużą grupę stanowią osoby, które pozostały na terenach wschodnich po przesunięciu granic państwa. Inni – współcześni emigranci – tworzą współczesną Polonię w krajach Zachodu. Największą diasporą jest Polonia amerykańska. W 2012 roku w samych Stanach Zjednoczonych ponad 9,6 mln osób zadeklarowało polskie pochodzenie.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

---

Pozdravný príhovor ministra Jacka Czaputowicza pri príležitosti Dňa poľských diaspór a Poliakov žijúcich v zahraničí

Vážené dámy a páni,

 

2. máj je výnimočný deň pre všetkých Poliakov bývajúcich a žijúcich v zahraničí. Deň poľských diaspór a Poliakov žijúcich v zahraničí, ktorý dnes oslavujeme, je vyjadrením spomienky a uznania aj pre našich rodákov, ktorí sa neustále snažia zachovať poľskosť a spätosť s vlasťou, ako aj udržiavať a rozširovať našu tradíciu a kultúrne dedičstvo po celom svete.

 

Chcem Vám všetkým popriať, nech sa Vám darí v osobných a pracovných záležitostiach, ale aj to, aby ste mali ešte veľa síl pri šírení a tvorení dobrého obrazu Poľska vo svete. Práve Vy ste veľvyslancami poľských záležitostí, a Vaša snaha si zaslúži výnimočnú podporu od vládnych inštitúcií.

 

Chcel by som v tento výnimočný deň poznamenať, že integrácia komunít poľských diaspór je jednou z kľúčových priorít politiky našej vlády. Verím, že 100. výročie znovuzískania nezávislosti, ktoré pripadá na tento rok, je tou správnou príležitosťou, aby sme dosiahli tento cieľ.

 

Prosím, aby ste ešte raz prijali moje vyjadrenie vďaky za vašu námahu a snahu, akú venujete propagácii poľského dedičstva a odovzdávaní poľskosti mladým pokoleniam.

 

 ---

Życzenia ministra Jacka Czaputowicza z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

 

Szanowni Państwo,

 

2 maja jest dniem szczególnym dla wszystkich Polaków, mieszkających i żyjących poza granicami kraju. Dzień Polonii i Polaków za granicą, który dziś obchodzimy, to wyraz pamięci i uznania dla naszych Rodaków, którzy niezmiennie dbają o zachowanie Polskości i łączności z Ojczyzną, a także podtrzymywanie i upowszechnianie na świecie naszej tradycji i dorobku kulturowego.

 

Pragnę wszystkim Państwu życzyć wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności, ale także niewyczerpanych sił we wzmacnianiu dobrego wizerunku Polski w świecie. Jesteście Państwo ambasadorami polskich spraw, a Państwa wysiłki zasługują na szczególne wsparcie ze strony instytucji rządowych.

 

Chciałbym w tym szczególnym dniu zaznaczyć, że integracja środowisk polonijnych jest jednym z kluczowych priorytetów polityki naszego rządu. Wierzę, że przypadająca w tym roku 100. rocznica Odzyskania Niepodległości to wyjątkowa okazja, aby cel ten osiągnąć. 

 

Proszę jeszcze raz przyjąć moje wyrazy wdzięczności za Państwa trud i wysiłek, jaki wkładacie w promowanie polskiego dziedzictwa oraz przekazywanie Polskości młodym pokoleniom.

 

FaLang translation system by Faboba